Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2017

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

28.12.2017 Mnenje na osnutek ZDSMA v javni razpravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
27.12.2017 Mnenje na predlog Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) - EVA 2017-1611-0002 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance, Direktorat za finančni sistem, Sektor za finančni sistem
27.12.2017 Mnenje IP k predlogu novele Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
21.12.2017 Mnenje IP k predlogu Zakona o notariatu – EVA 2017-2030-0047 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
19.12.2017 Predlog Zakona o konzularni zaščiti – EVA 2017-1811-0071 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
19.12.2017 Predlog novele Zakona o rejniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino
18.12.2017 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih; skrajšani postopek – EVA 2017-3130-0009 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor
15.12.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (EVA 2017-2711-0078) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
15.12.2017 Predlog Uredba o ukrepu Ustanovitev organizacij proizvajalcev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 - Urwedba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (EVA 2016-2330-0155) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.12.2017 Dodatno mnenje na predlog SZZ za spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu (EVA 2017-1611-0003) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
7.12.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.12.2017 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki (EVA 2017 2330 0094) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
7.12.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (EVA 2017-2330-0091) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
7.12.2017 Mnenje IP k predlogu Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.12.2017 Mnenje IP k predlogu Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
27.11.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (EVA 2017-1611-0003) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
27.11.2017 Predhodno mnenje Informacijskega pooblaščenca k Pravilniku o evidenci prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (EVA 2017-2030-0008) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
27.11.2017 Predlog Pravilnika o priznavanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
21.11.2017 Predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcil in tolamčih (EVA 2017-2030-0038) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo
17.11.2017 Predlog Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
17.11.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (EVA 2017-2330-0091) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
17.11.2017 Predlog Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
15.11.2017 Mnenje IP k besedilu VI. poglavja predloga Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva glede tajnih in osebnih podatkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo
14.11.2017 Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki – MNENJE IV Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.11.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.11.2017 Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
10.11.2017 Sporazum o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.11.2017 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (EVA 2017-2711-0013) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
8.11.2017 Mnenje IP k besedilu XII. poglavja predloga Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
26.10.2017 Spremembe 19. in 21. člena Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Združenje bank Slovenije
25.10.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
23.10.2017 Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo
13.10.2017 Mnenje IP k besedilu X. poglavja predloga Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo
12.10.2017 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja (EVA 2017 1711 0018) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
11.10.2017 Mnenje glede predloga direktive o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet
9.10.2017 Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede predloga Zakona o informacijski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
5.10.2017 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (EVA 2017-2330-0074) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.9.2017 Dodatna pojasnila k predlogu Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (EVA 2017-2430-0013) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
29.9.2017 Uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (EVA 2015-2330-0060) Mnenje Informacijskega pooblaščenca

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26.9.2017 Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance,

Direktorat za finančni sistem

26.9.2017 Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke (EVA 2017-2330-0058) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.9.2017 Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (EVA 2017-2330-0056) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.9.2017 Predlog Pravilnika o evidenci posebnih kultur Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.9.2017 Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (EVA 2017-2430-0013) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
25.9.2017 Dopolnjen predlog Zakona o izobraževanju odraslih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
25.9.2017 Predlog Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2018-2022 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
18.9.2017 Predlog Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

13.9.2017 Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1.9.2017 Predlog osnutka besedila Izvedbenega sporazuma med Republiko Albanijo, Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Madžarsko, Republiko Makedonijo, Republiko Moldavijo, Črno goro, Romunijo, Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o varstvu podatkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
31.8.2017 Mnenje IP k predlogu Zakona o izobraževanju odraslih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
30.8.2017 Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
29.8.2017 Mnenje IP k predlaganim spremembam Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Občina Prevalje
18.8.2017 Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 (EVA 2017-2611-0039) – MNENJE II Mnenje Informacijskega pooblaščenca

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18.8.2017 Osnutek Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.8.2017 Osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
10.8.2017 Predlog Zakona o informacijski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.8.2017 Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstev elektronske identifikacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
7.8.2017 Osnutek nove Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
31.7.2017 Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 (EVA 2017-2611-0039) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
31.7.2017 osnutek Predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
28.7.2017 osnutek Predloga Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) št. 2015/847 Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
25.7.2017 Predlog Sporazuma o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNA, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
21.7.2017 Novela Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
21.7.2017 Predlog dopolnjene nove Uredbe o upravnem poslovanju (EVA 2015-3130-0005) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
20.7.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
18.7.2017 Dopolnjen predlog sprememb Zakona o motornih vozilih Dodatno mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
14.7.2017 Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.7.2017 Osnutek Pravilnika o izvajanju ZVSmuč-1 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.6.2017 Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih – predhodno usklajevanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
13.6.2017 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
6.6.2017 Predlog sprememb Zakona o lokalni samoupravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
26.5.2017 Osnutek predloga Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
25.5.2017 Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
24.5.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
22.5.2017 Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.5.2017 Osnutek predloga Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.5.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.5.2017 Predlog Pravilnika o evidenci prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.5.2017 Predlog Pravilnika o kazenski evidenci in evidenci vzgojnih ukrepov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.5.2017 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
5.5.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
3.5.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
26.4.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.4.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
20.4.2017 Spremembe 19. in 21. člena Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.4.2017 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin, COM (2015) 634 final Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
30.3.2017 Pripombe na osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
28.3.2017 Sprememba Zakona o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
28.3.2017 Mnenje EDPS na Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št. 2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
24.3.2017 Dopolnjenen predlog sprememb Zakona o motornih vozilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
22.3.2017 Predlog Zakona o izvrševanju Uredbe Evropske unije o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
20.3.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
15.3.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.3.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
8.3.2017 Predlog nove uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in o prostem pretoku takih podatkov Mnanje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.3.2017 Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
3.3.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
1.3.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
28.2.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
28.2.2017 Predlog Zakona o probaciji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
27.2.2017 Dodatno mnenje k določbam 17. člena Sodnega reda Mnenje Informacijskega pooblaščenca Okrožno sodišče v Ljubljani
27.2.2017 Predlog načina vzpostavitve Evidence o preizkusih znanja v zvezi s 101.a členom Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
24.2.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.2.2017 7. člen Sodnega reda Mnenje Informacijskega pooblaščenca Vrhovno sodišče Republike Slovenije
22.2.2017 Predlog Pravilnika o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
21.2.2017 Predlog Zakona o službi v Slovenski vojski Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za obrambo
21.2.2017 Predlog Zakona o obrambi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za obrambo
15.2.2017 Predlog za spremembo rokov hrambe osebnih podatkov v Zakonu o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
10.2.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
9.2.2017 Predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.2.2017 Zakon o dajatvah za motorna vozila Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
7.2.2017 Osnutek predloga Zakona o probaciji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
6.2.2017 Osnutek predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
6.2.2017 Osnutek predloga Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
1.2.2017 Osnutek predloga Sporazuma o čezmejni izmenjavi podatkov o elektronskem receptu in povzetku podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
31.1.2017 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.1.2017 Predlog sprememb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.1.2017 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
24.1.2017 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
24.1.2017 Predlog Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
24.1.2017 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
24.1.2017 Predlog Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
18.1.2017 Predlogi novih uredb o uporabi SIS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
17.1.2017 Predlog Gradbenega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
13.1.2017 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
12.1.2017 Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih Mnanje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
12.1.2017 Predlog Zakona o kakovosti in varnosti Mnanje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
12.1.2017 Predlog k določbam 17. člena Sodnega reda Mnanje Informacijskega pooblaščenca Okrožno sodišče v Ljubljani
10.1.2017 Osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi Mnanje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
9.1.2017 Predlog Zakona o urejanju prostora Mnanje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor