Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2023

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

17.11.2023 Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Mnenje IP
15.11.2023 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov Mnenje IP
03.11.2023 Predlog Zakona sodiščih Mnenje IP
03.11.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem svetu Mnenje IP
26.10.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje IP
25.10.2023 Predlog sprememb 135.a, 135.b in 135.č člena ZOFVI Mnenje IP
16.10.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah Mnenje IP
13.10.2023 Predlog novega Zakona o osebni asistenci Mnenje IP
27.09.2023 Ustavnorevizijski Predlog Mnenje IP
22.09.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - DRUGO DODATNO MNENJE Mnenje IP
21.09.2023 Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja Mnenje IP
18.09.2023 Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev Mnenje IP
14.09.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Mnenje IP
08.09.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje IP
18.08.2023 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679 (COM(2023) 348 final 2023/0202 (COD)) Mnenje IP
17.08.2023 Predlog novega Zakona o javnih uslužbencih Mnenje IP
11.08.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost Mnenje IP
09.08.2023 Predlog Zakona o spremembah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A) Mnenje IP
08.08.2023 Predlog Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23-30) Mnenje IP
07.08.2023 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini - DODATNO MNENJE Mnenje IP
31.07.2023 Predlog Uredbe o zbirki podatkov o omejevalnih ukrepih Mnenje IP
14.07.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Mnenje IP
12.07.2023 Predlog Zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank - DODATNO MNENJE Mnenje IP
11.07.2023 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence Mnenje IP
11.07.2023 Predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju Mnenje IP
11.07.2023 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini Mnenje IP
29.06.2023 Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva Mnenje IP
23.06.2023 Predlog novega Zakona o letalstvu Mnenje IP

Mnenje IP na oceno učinkov
16.06.2023 Predlog Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje IP
14.06.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu Mnenje IP
09.06.2023 Predlog direktive o spremembi Direktive 2009/102/ES in (EU) 2017/1132 glede nadaljnje razširitve in nadgradnje uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb Mnenje IP
08.06.2023 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi Mnenje IP
07.06.2023 Predlog Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja Mnenje IP
02.06.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah Mnenje IP
22.05.2023 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Mnenje IP
17.05.2023 Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje IP
15.05.2023 Predlog Zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank Mnenje IP
03.05.2023 Predlog Zakona o Zdravstvenem informacijskem sistemu Mnenje IP

Mnenje IP na oceno učinkov
03.05.2023 Predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Mnenje IP
24.04.2023 Predlog za ratifikacijo Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Mnenje IP
21.04.2023 Predlog novega Zakona o letalstvu Mnenje IP
17.04.2023 Predlog Pravilnika o stroških seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje IP
14.04.2023 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828 Mnenje IP
13.04.2023 Predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju Mnenje IP
07.04.2023 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu Mnenje IP
06.04.2023 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje Mnenje IP
06.04.2023 Predlog Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima Mnenje IP
04.04.2023 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank Mnenje IP
31.03.2023 Predlog pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva Mnenje IP
30.03.2023 Predlog Zakona o Zdravstvenem informacijskem sistemu Mnenje IP
15.03.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi Mnenje IP
15.03.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju Mnenje IP
07.03.2023 Predlog Uredbe o prostem letenju Mnenje IP
07.03.2023 Predlog Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 Mnenje IP
25.02.2023 Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19 Mnenje IP
07.02.2023 Pravna podlaga za obdelavo podatkov članov čebelarskih društev v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki določa izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proi Mnenje IP
01.02.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje IP

Mnenje IP na oceno učinkov
25.01.2023 Predlog Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti Mnenje IP
11.01.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje IP

Mnenje IP na oceno učinkov

Mnenje IP na oceno učinkov
06.01.2023 Predlog Pravilnika o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje IP