Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2022

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

29.12.2022 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca
23.12.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
20.12.2022 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.12.2022 Dopolnitev Zakona o spodbujanju razvoja turizma z dostopom STO do podatkov preko spletne aplikacije AJPES eTurizem iz knjige gostov Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.12.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.12.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.12.2022 Predlog Zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.12.2022 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
29.11.2022 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
23.11.2022 Predlog sprememb 74.a člena Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
18.11.2022 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca
17.11.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
16.11.2022 Predlog Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.11.2022 Predlog Zakona o detektivski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
27.10.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca
26.10.2022 Predlog sprememb Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (po novem Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Sloven Mnenje Informacijskega pooblaščenca
21.10.2022 Predlog sprememb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – ZISDU-3 (glede dostopa do registrov osebnih izkaznic, potnih listin in davčnih zavezancev) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
19.10.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
18.10.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.10.2022 Predlog sprememb 8. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca
29.09.2022 Predlog Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni Covid-19 na področju zdravstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca
26.09.2022 Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.09.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje Mnenje Informacijskega pooblaščenca
15.09.2022 Predlog dodatnih dopolnitev 252.b člena Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca
15.09.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.09.2022 Predlog nujnih ukrepov za interventni zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca
05.09.2022 Predlog novega 252.b člena Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.09.2022 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
31.08.2022 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.08.2022 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
19.08.2022 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.08.2022 Zakon o zaščiti prijaviteljev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.07.2022 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
18.07.2022 Predlog Izvajanje projekta ePredpisov – Javna obravnava osnutka Metodologije za oceno učinkov na različna družbena področja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.07.2022 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.06.2022 Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2011/83/EU glede pogodb o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, in razveljavitvi Direktive 2002/65/ES Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2022 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega Parlamenta in Sveta o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2022 Predlog Uredbe o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi digi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
26.04.2022 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod Mnenje Informacijskega pooblaščenca
13.04.2022 Predlog Uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.04.2022 Predlog Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.03.2022 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
18.03.2022 Predlog sprememb Splošnega akta o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.03.2022 Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.03.2022 Predlog novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.02.2022 Mnenje IP na predlog uredbe o spremembi Schengenskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Mnenje na osnutek Pravilnika o pisnih izjavah volje pacienta Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu ter Usmeritev v zvezi s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Boljši delovni pogoji za Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.02.2022 Predlog Zakona o optimizaciji izdaje in uporabe identifikacijskih dokumentov – predlog za obravnavo Mnenje Informacijskega pooblaščenca
31.01.2022 Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
28.01.2022 Predlog Odredbe o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.01.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.01.2022 Predlog Zakona o spremembi Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.01.2022 Zakon o zaščiti prijaviteljev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.01.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca