Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zajem fotografij za prikaz delovanja nadzornega sistema

+ -
Datum: 28.08.2022
Številka: 07121-1/2022/929
Kategorije: Definicija OP, Fotografije kot OP, Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis in sicer ste pojasnili, da se vaše podjetje ukvarja s produkcijo fotografskih in video materialov za spletne knjižnice (t.i. ponudnike stock photo). Eden od vaših naslednjih projektov, ki ga želite izvesti, je na temo nadzornih kamer in nadzornega sistema. 

Celoten projekt je sestavljen iz dveh faz.

1. faza - nabor materialov

- Snemanje na *** ulici v Ljubljani. Želja je simulacija nadzorne kamere, ki se okvirno nahaja na višini 5h metrov. Snemali bi mimoidoče pešce/kolesarje skupaj z igralci, katere bi najeli. 

- Snemanje na Ljubljanski obvoznici, nadvoz pri izhodu ***. Snemali bi mimoidoča vozila čez dan in ponoči.

2. faza - uporaba posnetih materialov za predvajanje na ekranih v Nadzorni sobi.

Pojasnili ste, da boste vloge za vsa potrebna soglasja podali na Mestno Občino Ljubljana. Zanima vas, če za izvedbo snemanja na *** ulici v Ljubljani zadostujeta pisno obvestilo/tabla in informacijski pult na obeh straneh ulice, ki mimoidoče opozarja, da vstopajo na snemalno območje in z vstopom soglašajo, da se jih posname. Prav tako sprašujete, ali so priporočene omejitve glede pozicije kamere.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za fotografiranje posameznikov z namenom uporabe fotografij za t.i. stock photo mora upravljavec pridobiti bodisi privolitev posameznika po 1(a) točki člena 6 Splošne uredbe ali pa imeti podlago v pogodbi s posameznikom po točki 1(b) člena 6 Splošne uredbe. Zgolj obvestilo ne nadomesti potrebne pravne podlage – gre za potreben, ne pa za zadosten pogoj v obeh primerih – posamezniki morajo biti obveščeni o obdelavi osebnih podatkov skladno z določbami člena 13 Splošne uredbe.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma poudarja, da vam lahko poda mnenje le z vidika varstva osebnih podatkov. Pri zajemu posnetkov na način, kot ste ga opisali in kot je razviden iz priloženih vzorčnih slik, bo šlo za takšen zajem, da se bodo na posnetkih nahajali določljivi posamezniki, zato gre za obdelavo osebnih podatkov. Po določbi 1. točke člena 4 Splošne uredbe namreč pojem »osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Glede na relativno visoko ločljivost posnetkov je treba pričakovati, da bodo posamezniki na posnetkih določljivi, zato morate za takšen zajem posnetkov razpolagati z ustrezno pravno podlago. Za obdelavo osebnih podatkov ne bi šlo, če osebe na posnetkih ne bi bile določljive oziroma prepoznavne, kar pa glede na namen snemanja in predvideno postavitev kamer ter priložene vzorčne primere ni verjetno. Smiselno podobno kot za podobo posameznika velja tudi za registrske številke osebnih vozil.

Upoštevaje, da gre za komercialni namen, predvidevamo pa tudi, da naj bi se tudi na končnih posnetkih nahajali prepoznavni (in ne zamegljeni) obrazi, se kot možni pravni podlagi kažeta privolitev posameznikov po 1(a) točki člena 6 Splošne uredbe ali pa podlaga v pogodbi s posameznikom po točki 1(b) člena 6 Splošne uredbe. Pri tem opozarjamo, da je pri pravnih podlagah bistven kontekst – kdo bo zajemal osebne podatke, v kakšnih okoliščinah in za katere namene – ločiti je namreč treba med npr. prikazom ulic s strani medijev za namene informiranja dejavnosti, posnetki javnega zborovanja, prikazom ulic z namenom navigacije ob dodatnih varovalnih ukrepih (megljenje obrazov in registrskih tablic, prilagajanje voženj, dostopni kontakti za reševanje težav itd.) ali pa povsem komercialnim zajemom fotografij s strani zasebnega sektorja (npr. zajem fotografij za naknadno prodajo t.i. stock photo).

Prav tako opozarjamo, da zgolj obvestilo ne nadomesti potrebne pravne podlage – gre za potreben, ne pa za zadosten pogoj v obeh primerih – posamezniki morajo biti obveščeni o obdelavi osebnih podatkov skladno z določbami člena 13 Splošne uredbe. Več o informiranosti posameznikov si lahko preberete na naši spletni strani:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/obve%C5%A1%C4%8Danje-posameznikov-o-obdelavi-osebnih-podatkov.

Pojasnjujemo še, da smo na temo fotografiranja in snemanja na ulicah že izdali mnenja, ki so vam lahko v pomoč, npr.:

·         Fotografije kot osebni podatek, mnenje št. 07121-1/2020/1635 z dne 17. 9. 2020, dostopno na: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a64130f43;

·         Snemanje video posnetkov in fotografij na javni površini, mnenje št. 07121-1/2021/1342 z dne 29. 7. 2021, dostopno na: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/snemanje-video-posnetkov-in-fotografij-na-javni-povr%C5%A1ini-1644398899.

 

S spoštovanjem,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                                          

mag. Andrej Tomšič,

namestnik informacijske pooblaščenke