Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Dopis o snemanju zbora lastnikov s strani upravnika

+ -
Datum: 21.06.2022
Številka: 07121-1/2022/693
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Zakoniti interesi

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je upravnik večstanovanjske stavbe vnovič poslal vabilo etažnim lastnikom, v katerem je pojasnjeno, da se bo zbor lastnikov zvočno snemal, četudi ni nihče v to privolil. V zvezi z navedeno problematiko vam je IP že posredoval neobvezujoče mnenje. Ker se takšna ravnanja upravnika ponavljajo, vas zanima, kako zaščititi zasebnost lastnikov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

Ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov lastnikov v okviru zvočnega snemanja zbora lastnikov bi lahko predstavljala privolitev posameznikov. Eventualno bi lahko upravljavec te podatke obdeloval na podlagi zakonitih interesov, vendar je pri tej pravni podlagi dolžan predhodno opraviti in pisno dokumentirati t.i. test zakonitih interesov, v okviru katerega mora upravljavec pretehtati, ali za konkretno obdelavo podatkov obstaja konkreten interes, ki je zakonit po naravi, hkrati pa je pomembno, da nad takim interesom ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Pri čemer je pomembno, da upošteva načelo najmanjšega obsega podatkov.

 

Kot posameznik lahko v primeru obdelave podatkov na podlagi zakonitih interesov uveljavljate pravico do ugovora obdelavi. V primeru kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov lahko podate (anonimno) prijavo pri IP, na podlagi katere lahko IP prične s konkretnim postopkom.

 

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V okviru nezavezujočega mnenja vam lahko podamo zgolj splošna pojasnila in priporočila.

V zvezi z zakonitostjo zvočnega snemanja vas IP napotuje na mnenje na to temo, ki smo vam ga posredovali lansko leto, na katero se tudi sami sklicujete:

Iz upravnikovega dopisa, ki ga prilagate, ne izhaja, na kateri pravni podlagi bo snemal zbor lastnikov. IP bi na tem mestu opozoril na pomembno dolžnost upravljavca podatkov, da obvesti posameznike o obdelavi podatkov pred samo obdelavo podatkov, med drugim o tem, na kateri pravni podlagi bo obdeloval osebne podatke (več o pravici do informiranosti si lahko preberete na spletni strani: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/). 

Kakor je IP že poudaril v zgoraj navedenem mnenju, bi ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov lastnikov v okviru zvočnega snemanja zbora lastnikov predstavljala privolitev posameznikov. Eventualno bi lahko upravljavec te podatke obdeloval na podlagi zakonitih interesov, vendar je pri tej pravni podlagi dolžan predhodno opraviti in dokumentirati t.i. test zakonitih interesov, v okviru katerega mora upravljavec pretehtati, ali za konkretno obdelavo podatkov obstaja konkreten interes, ki je zakonit po naravi, hkrati pa je pomembno, da nad takim interesom ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Upravljavec je torej v takem primeru dolžan zakonite interese skrbno oceniti in opraviti tehtanje med zakonitim interesom upravljavca na eni in posegom v interese oziroma temeljne pravice in svoboščine posameznika na drugi strani. Pri tem pa je dolžan upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim lahko obdeluje zgolj tiste osebne podatke, ki so v danih okoliščinah nujni za dosego cilja. To pomeni, da v kolikor bi zakonite interese, za katere si prizadeva, dosegel na način, ki v manjši meri posega v zasebnost posameznikov, potem ukrep ni skladen z načelom najmanjšega obsega podatkov.

V primeru obdelave podatkov na podlagi zakonitih interesov (člen 6(1)(f) Splošne uredbe) lahko posameznik uveljavlja pravico do ugovora. Več o navedeni pravici si lahko preberete na spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-ugovarjati-obdelavi-mojih-podatkov/.

IP deluje kot inšpekcijski in prekšrkovni organ za področje varstva osebnih podatkov. V primeru, da je prišlo do kršitve zakonodaje s tega področja, lahko pri IP podate (anonimno) prijavo, na podlagi katere lahko IP prične s postopkom.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP