Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje zbora lastnikov s strani upravnika

+ -
Datum: 14.09.2021
Številka: 07121-1/2021/1753
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da vam je družba, ki upravlja vašo večstanovanjsko stavbo, posredovala dopis, da se bodo zbori lastnikov snemali. V to ni nihče privolil.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP v okviru mnenja in izven inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka ne more presojati zakonitosti oziroma dopustnosti konkretne obdelave osebnih podatkov. Zato v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila z vidika varstva osebnih podatkov, ki so pomembna za primer, ki ga opisujete.

 

Ker posameznikov glas pove več kot le zapis njegovih besed, ni dvoma, da zvočno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov ter da je takšen poseg dopusten le na ustrezni pravni podlagi. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev iz člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov:

  1. ​​​posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

IP ocenjuje, da bi v konkretnem primeru najbolj ustrezno pravno podlago za snemanje zbora lastnikov s strani upravnika predstavljala predhodna privolitev vsakega etažnega lastnika v snemanje, torej točka a) člena 6(1). Več o privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

Poleg privolitve bi lahko snemanje lastnikov eventualno temeljilo tudi na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov (točka f) člena 6(1)). IP poudarja, da mora v tem primeru upravljavec izkazati in argumentirati, da je snemanje zbora potrebno in zakaj. Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. Prav tako je treba vedno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov (člen 5(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki predpisuje, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in po obsegu omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Upravljavec pa je dolžan ne glede na pravno podlago, na temelju katere obdeluje osebne podatke, v skladu s členom 13 Splošne uredbe posameznikom na jasen in pregleden način zagotoviti osnovne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na primer informacije o tem, kdo obdeluje osebne podatke, v kakšne namene obdeluje podatke, koliko časa jih hrani in druge informacije, ki jih navedena določba predpisuje (več o tem: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/).

Kakor je bilo že uvodoma pojasnjeno, lahko IP presoja zakonitost obdelave osebnih podatkov šele v postopku inšpekcijskega nadzora, ne pa v okviru neobvezujočega mnenja. Na koncu IP še dodaja, da lahko posameznik, ki meni, da se s snemanjem posega v njegove osebnostne pravice (npr. v pravico do lastnega glasu), uporabi tudi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja in sodijo v pristojnost sodišč. Tako je posameznik, ki neupravičeno zvočno snema druge, lahko podvržen odškodninski tožbi (134. člen Obligacijskega zakonika) ali uvedbi kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja neupravičenega zvočnega snemanja (137. člen Kazenskega zakonika).

IP je sicer na podobna vprašanja v preteklosti že odgovarjal, zato vas napotujemo na dve mnenji na to temo, ki vam bosta morda v pomoč:

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka