Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje gradnje za promocijske namene

+ -
Datum: 20.01.2023
Številka: 07121-1/2023/63
Kategorije: Definicija OP, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da zastopate stranko, ki bi želela posneti potek gradnje objekta na svojem gradbišču s pomočjo intervalnega snemanja posamičnih slik, to je s tehniko »time-lapse« snemanja, in sicer za promocijske namene. Snemanje bi se izvajalo iz nekaj 100 metrov oddaljene zgradbe, zaradi česar bi bila v kadru poleg gradbišča tudi javna površina in stanovanjska soseska. Pri tem zagotavljate, da s posnetkov ne bi bilo mogoče razbrati oziroma prepoznati posameznih oseb ali osebnih podatkov, npr. registrskih tablic. Prav tako poudarjate, da bi šlo za intervalni zajem posamičnih slik in ne za neprekinjen videoposnetek gradnje.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

 

Če snemalna naprava ne bi niti zajela osebnih podatkov ("informacij v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom"), potem sploh ne bi mogli govoriti o obdelavi osebnih podatkov in določbe Splošne uredbe o potrebnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov ne bi veljale. Vendar pri tem poudarjamo, da ne bi smelo priti do obdelave osebnih podatkov ne pri zajemu ne kasneje z morebitno objavo v promocijske namene ali kakor koli drugače.

 

 

Obrazložitev

 

Uvodoma pojasnjujemo, da je bil sprejet nov Zakon o varstvu osebnih podatkov  (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2) z začetkom veljavnosti od 26. 1. 2022, ki pa opredelitev, bistvenih za vaš primer, ne spreminja. Sprememba velja za izvajanje videonadzora na javnih površinah, o čemer se opredeljujemo v nadaljevanju.

 

Iz 6. člena Splošne uredbe izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna le, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga. Vendar se v vašem primeru postavlja vprašanje, ali sploh gre za obdelavo osebnih podatkov. Da bi to ugotovili, moramo preučiti dve opredelitvi Splošne uredbe, in sicer definicijo pojma "obdelava" ter definicijo pojma "osebni podatek.

 

Prvi in drugi odstavek 4. člena Splošne uredbe določata, da:

-       „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

-       „obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

 

Iz vašega dopisa veje prepričanost, da se iz posnetkov ne bi moglo razbrati oziroma prepoznati posameznih oseb ali drugih osebnih podatkov.

 

Če naprava ne bi niti zajela "informacij v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom" (torej osebnih podatkov, kot so obraz, druge biometrične značilnosti posameznika, registrske tablice in katerih koli drugih), potem sploh ne bi mogli govoriti o obdelavi osebnih podatkov in določbe Splošne uredbe o potrebnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov ne bi veljale.

 

Vendar pri tem poudarjamo, da ne bi smelo priti do obdelave osebnih podatkov že pri samem zajemu fotografij ali posnetkov. Ni torej dovolj, da osebnih podatkov upravljavec ne bi objavil v promocijske namene, že zajeti ali kakor koli drugače obdelovati jih ne bi smel.

 

Če bi osebne podatke zajel (torej v praksi, če bi imel dovolj zmogljivo opremo, da bi bili posamezniki lahko določljivi oziroma bi se številke registrskih tablic dale prebrati ali kakor koli rekonstruirati), bi se štelo, da vaša stranka obdeluje osebne podatke in bi za zakonito obdelavo potrebovala ustrezno pravno podlago.

 

Glede na to, da opisujete "time-lapse" snemanje kot zajem posamičnih slik in en za neprekinjeno snemanje, se določbe o videonadzoru predvidoma ne uporabljajo. Če pa bi slučajno vendarle šlo za videonadzor, pa je treba opozoriti na 80. člen ZVOP-2, ki začne veljati 26. 1. 2022, ki bi takšen videonadzor na javnih površinah za promocijske namene prepovedoval.

 

Če bi torej šlo za obdelavo osebnih podatkov, obenem pa ne bi šlo za izvajanje videonadzora, bi vaša stranka potrebovala eno izmed podlag, ki so naštete v 6. členu Splošne uredbe, in sicer:

  • privolitev (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • zaščita življenjskih interesov posameznika (točka (d)),
  • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1),
  • zakoniti interesi upravljavca, če ne prevladajo interesi in pravice oz. svoboščine posameznika (točka (f)).

 

IP se vnaprej ne more opredeliti, ali bi bila kakšna pravna podlaga v takšnem teoretičnem scenariju podana, bi se pa lahko v smislu pravne analize za vašo stranko osredotočili bodisi na točko (a) bodisi na točko (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Vendar pa IP meni, da glede točke (f) prvega odstavka 6. člena sami nameni potencialne obdelave osebnih podatkov (promocija) ne delujejo v korist interpretaciji, da bi lahko zakoniti interesi upravljavca prevladali nad interesi in pravicami posameznika.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov