Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobitev in uporaba osebnih podatkov

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 30.11.2022
Številka: 07120-1/2022/435
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 28. 11. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste prejeli pismo od energetskega podjetja, v katerem vas pozivajo, da sporočite stanje porabe plina v svojem gospodinjstvu. Nadalje razlagate, da stanje porabe plina in elektrike javljate drugemu podjetju, s katerim imate sklenjeno pogodbo. Zanima vas, kako je omenjeno energetsko podjetje pridobilo vaše podatke, čeprav z njimi nimate sklenjene pogodbe.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je urejena v členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravica vsakemu posamezniku omogoča, da od upravljavca zahteva: (1) posredovanje potrditve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki; (2) vpogled ali posredovanje reprodukcije teh osebnih podatkov (torej zagotovi dostop do njihove vsebine); (3) če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi določene informacije v zvezi z osebnimi podatki. Na takšno zahtevo mora upravljavec odgovoriti najkasneje v roku enega meseca (izjemoma se lahko pod določenimi pogoji ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca). V kolikor upravljavec v navedenem roku na zahtevo ne odgovori oz. zahtevo zavrne, lahko posameznik vloži pritožbo pri pritožbenem organu, tj. Informacijski pooblaščenec.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma pojasnjuje, da ima vsak posameznik pravico seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki jo ureja 15. člen Splošne uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba). Ta določa, da mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki; omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov (zagotoviti dostop do njihove vsebine); in če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, mora ta posredovati tudi naslednje informacije:

-       namene obdelave;

-       vrste zadevnih osebnih podatkov;

-       uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

-       kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

-       obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

-       pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

-       kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

-       obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Postopkovna pravila so urejena v členu 11 in 12 Splošne uredbe, kjer je predpisan rok za odgovor upravljavca en mesec po prejemu zahteve (ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev).

 

IP vam tako v vašem konkretnem primeru svetuje, da na upravljavca naslovite pisno zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, torej da vam omogoči dostop do podatkov, ki jih o vas obdeluje. Če upravljavec vašo zahtevo zavrne ali nanjo ne odgovori oziroma ne odgovori v celoti, lahko pri IP kot pritožbenem organu vložite pritožbo.

 

Več informacij o pravici do seznanitve pa si lahko preberete tudi na spletnih straneh: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/ in https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka