Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Povezovanje zbirk OP

+ -
Datum: 05.09.2022
Številka: 07120-1/2022/296
Kategorije: Pridobivanje OP iz zbirk

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vloge za povezovanje zbirk osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da v okviru nezavezujočega mnenja ne more podajati celovite ocene predvidenih dejanj obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Dokončno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem ali drugem upravnem postopku.

Glede povezovanja zbirk osebnih podatkov IP splošno pojasnjuje, da tretji odstavek 84. člena ZVOP-1 določa, da če vsaj ena zbirka osebnih podatkov, ki naj bi se jo povezovalo, vsebuje občutljive osebne podatke, ali če bi povezovanje imelo za posledico razkritje občutljivih podatkov ali je za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega znaka, povezovanje ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja nadzornega organa. V četrtem odstavku 84. člena ZVOP-1 je še določeno, da državni nadzorni organ dovoli povezavo na podlagi pisne vloge upravljavca osebnih podatkov, če ugotovi, da upravljavci osebnih podatkov zagotavljajo ustrezno zavarovanje osebnih podatkov.

IP pojasnjuje, da glede na navedbe v vašem zaprosilu lahko vložite eno vlogo. Ob tem vam sporoča, da je na spletni strani IP na voljo obrazec, ki ga lahko uporabite za oddajo vaše vloge (obrazec POVEZOVANJE – Z):

https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka