Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje zdravstvene dokumentacije sodnemu izvedencu

+ -
Datum: 21.06.2022
Številka: 07120-1/2022/217
Kategorije: Posredovanje OP med upravljavci, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 20. 6. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede posredovanja zdravstvene dokumentacije sodnemu izvedencu. Sprašujete, ali lahko kot zdravstveni dom pošljete dokumentacijo (celotni osebni zdravstveni karton pacienta), ki jo izvedenci zahtevajo v okviru pravdnega postopka, ter na kakšen način izvedenci dokažejo, da so upravičeni do te dokumentacije. Zanima vas še, ali jim morate poslati original ali kopije, ali jim morate dokumentacijo posredovati brezplačno ter ali lahko ponudite ogled dokumentacije v vaših prostorih, pod vašim nadzorom.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Sodni izvedenec se lahko seznani s tisto zdravstveno dokumentacijo pacienta, ki jo potrebuje za izdelavo izvedenskega mnenja. Upravičenost dokazuje s priloženo odredbo ali sklepom sodišča.

 

Upravljavci so dolžni zdravstveno dokumentacijo sodnim izvedencem posredovati brezplačno.

 

Najprimerneje z vidika varnosti osebnih podatkov je, da sodni izvedenec zdravstveno dokumentacijo pregleda pri upravljavcu osebnih podatkov.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Skladno z 10. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZPP) so državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, dolžni, ne glede na določbe o varstvu osebnih in drugih podatkov, na zahtevo sodišča brezplačno posredovati zahtevane podatke. V 252. členu ZPP je določeno, da sodišče vodi dokazovanje z izvedenci, označi izvedencu predmet, ki naj ga pregleda, mu postavlja vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede danega izvida in mnenja. Izvedencu se lahko dajejo pojasnila, lahko pa se mu dovoli tudi pregled spisov. Na zahtevo izvedenca se lahko izvedejo v skladu s 7. členom tega zakona tudi dodatni dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne, da bi si mogel izvedenec ustvariti mnenje.

 

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb) v 46. členu določa, da morajo upravljavci uradnih evidenc, registrov, javnih knjig, zbirk osebnih podatkov in drugih varovanih podatkov sodnim izvedencem, sodnim cenilcem in sodnim tolmačem brezplačno in nemudoma, najpozneje pa v osmih dneh od prejema zahteve, posredovati podatke, ki jih potrebujejo za izdelavo izvedenskega mnenja ali cenitve oziroma tolmačenja ali prevoda na podlagi priložene odredbe ali sklepa sodišča oziroma upravnega organa za izdelavo izvedenskega mnenja ali cenitve oziroma odredbe za tolmačenje ali prevod. Potrebne podatke morajo brezplačno in v najkrajšem možnem roku posredovati tudi osebe zasebnega sektorja, pod pogojem, da je ta obveznost izrecno navedena v odredbi ali sklepu sodišča oziroma upravnega organa.

 

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da se sodni izvedenec lahko seznani s tisto zdravstveno dokumentacijo pacienta, ki jo potrebuje za izdelavo izvedenskega mnenja. Upravičenost do seznanitve z zahtevano zdravstveno dokumentacijo sodni izvedenci upravljavcu dokazujejo s priloženo odredbo ali sklepom sodišča. Upravljavci so dolžni podatke oziroma dokumentacijo sodnim izvedencem posredovati brezplačno.

 

V zvezi s posredovanjem zdravstvenih kartonov pa IP opozarja na dolžnost ustreznega zavarovanja osebnih podatkov oziroma zdravstvene dokumentacije v času prenosa (24. člen ZVOP-1 in člen 32 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Po mnenju IP naj bi se posredovale predvsem kopije tiste dokumentacije, ki je nujno potrebna za odločitev o zadevi (načelo najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov), originalna dokumentacija pa bi se posredovala samo v izjemnih primerih. Še ustrezneje pa bi bilo, če sodni izvedenec zdravstveno dokumentacijo pregleda pri upravljavcu osebnih podatkov, v konkretnem primeru torej v zdravstvenem domu oziroma ambulanti. V nasprotnem primeru je bistveno oslabljeno zavarovanje osebnih podatkov, originalna dokumentacija je namreč zaradi prenosa izven upravljavčeve sfere izpostavljena povečanemu tveganju za (nenamerno) izgubo in uničenje dokumentov z osebnimi podatki.

 

Več o zavarovanju oziroma varnosti osebnih podatkov si lahko preberete tudi na spletni strani IP:  https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/zavarovanje-oz-varnost-osebnih-podatkov in smernicah IP, ki so dostopne na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_zavarovanju_OP.pdf.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka