Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Podatek o GERK

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 23.11.2022
Številka: 07120-1/2022/418
Kategorije: Definicija OP, Upravne enote, Uradni postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je Upravna enota … prejela zahtevek za posredovanje informacije javnega značaja in sicer o stanju GERKOV na določenem zemljišču k.o. … od leta 2018 dalje za vsako leto posebej vključno s podatkom, kdo je bil imetnik GERK-ov na tem zemljišču. Iz enotnega registra zbirk osebnih podatkov Upravne enote … pa izhaja, da so v registru kmetijskih gospodarstev naslednje vrste osebnih podatkov: firma ali ime in priimek ter sedež ali naslov s hišno številko, davčna številka, EMŠO ali matična številka poslovnega subjekta, pravnoorganizacijska oblika, podatki o dejavnostih, identifikacijska številka subjekta, seznam evidenc z delovnega področja ministrstva v katerih je subjekt vpisan. Glede omejitev pravic posameznikov v zbirki osebnih podatkov in pravni podlagi omejitev je navedeno, da ni omejitev. Glede na navedeno vas zanima ali se podatki o imetniku GERK-ov štejejo med varovane osebne podatke?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Podatek o GERK-u za posamezno kmetijsko gospodarstvo ni osebni podatek, zato z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ne more biti varovan. Lahko pa bi bil varovan v okviru druge izjeme na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki na primer varuje poslovne interese subjektov iz zasebnega sektorja, česar pa IP kot pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja ne sme (vnaprej) presojati. Če boste v konkretnem primeru dostop zavrnili in bo zoper vašo odločbo vložena pritožba, bo IP o tem vprašanju odločil v pritožbenem postopku.

 

Obrazložitev

V prvi vrsti je treba odgovoriti na vprašanje, ali gre pri podatku o GERK-ih za osebne podatke? Prvi odstavek 4. člena Splošne uredbe določa, da je »osebni podatek« katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZKme-1) v tretji točki 3. člena določa, da je nosilec kmetijskega gospodarstva pravna oseba, fizična oseba, agrarna skupnost ali pašna skupnost, ki je odgovorna za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (…).  Vendar gre tudi pri fizičnih osebah (zakon predvideva to obliko nosilca kmetijskega gospodarstva le za primere, ko oseba nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v CRP) kot nosilcih kmetijskega gospodarstva za organizacijsko in poslovno zaokroženo »gospodarsko celoto«, ki je namenjena izvajanju kmetijske dejavnosti. Podobno kot druge poslovne subjekte tudi te fizične osebe zakon opredeljuje kot nosilce dejavnosti, zato gre pri fizičnih osebah po ZKme-1 za osebe z dejavnostjo in ne posameznike, kot jih opredeljuje zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

GERK-i so strnjene površine kmetijskega zemljišča enega kmetijskega gospodarstva z enako vrsto rabe. Vpis GERK-ov v RKG se izvede ob prisotnosti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na ortofoto, letalski posnetek se vriše meje posameznih GERK-ov. Vsi soležni GERK-i istega kmetijskega gospodarstva se združijo v blok, ki predstavlja osnovno enoto identifikacijskega sistema za prijavo kmetijskih zemljišč v RKG.[1]

IP ugotavlja, da podatek o GERK-ih sodi med podatke v zvezi z dejavnostjo kmetijskega gospodarstva, ne glede na to, v kakšni pravno-formalni obliki je kmetijsko gospodarstvo organizirano. Zaradi navedenega ugotavljamo, da podatki o GERK-ih najverjetneje ne predstavljajo osebnih podatkov nosilca kmetijskega gospodarstva, saj se ne nanašajo na posameznika v smislu prvega odstavka 4. člena Splošne uredbe – temveč na dejavnost kmetijskega gospodarstva kot organizacijsko in poslovno zaokrožene »gospodarske celote«.

Glede vprašanja, ali je podatek o imetniku GERK-ov na konkretnem zemljišču varovan osebni podatek, velja pojasniti, da podatek o samem kmetijskem gospodarstvu (KMG) ne sodi med osebne podatke v smislu definicije iz 4. člena Splošne uredbe. Podatki o nosilcih, članih in zaposlenih pa so osebni podatki, saj je se nanašajo na posameznike. Pri razkrivanju navedenih osebnih podatkov, je treba upoštevati relevantno zakonodajo in načelo najmanjšega obsega podatkov (npr. EMŠO nosilca kmetijskega gospodarstva vedno pomeni varovan osebni podatek, ki ga ni dopustno razkriti brez izrecne zakonske podlage).

Ob zgoraj navedenem še opozarjamo, da register zbirk osebnih podatkov Upravne enote … ki ga omenjate, verjetno pomeni evidenco, ki je bila vzpostavljena zaradi obveznosti po 26. členu ZVOP-1 (katalog zbirk osebnih podatkov). V zvezi s tem pojasnjujemo, da je obveznost vodenja katalogov zbirk po Splošni uredbi nadomestila obveznost vodenja »evidenc dejavnosti obdelave« v skladu s členom 30 Splošne uredbe. Več o tem v pojasnilu IP: Evidenca dejavnosti obdelave.[2] Ker gre verjetno za zastarelo evidenco predlagamo prenovo.

Na področju dostopa do informacij javnega značaja IP deluje kot pritožbeni organ in bi lahko šele v konkretnem pritožbenem postopku presojal, ali je v konkretnem primeru utemeljena izjema od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Vnaprej pa se IP ne more opredeljevati do vprašanja, ali bi bila konkretna zahtevana informacija prosto dostopna ali ne; o tem bi lahko odločal šele v konkretnem pritožbenem postopku, če bi do tega prišlo.

Lep pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

[1] https://www.gov.si/teme/register-kmetijskih-gospodarstev-in-evidenca-dejanske-rabe/#e18257

[2] https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/evidenca-dejavnosti-obdelave