Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava naknadnih posnetkov javnega predvajanja sej Programskega sveta RTV Slovenija

+ -
Datum: 21.06.2022
Številka: 07121-1/2022/684
Kategorije: Snemanje sej in javnih dogodkov, Mediji, Svetovni splet

Zahvaljujemo se vam za vaš dopis, v katerem zaprošate za mnenje Informacijskega pooblaščenca o tem, ali:

  • so naknadni posnetki sej programskega sveta RTV Slovenije, ki se javno predvajajo preko spletnega portala MMC, prosto dostopne informacije javnega značaja;
  • se lahko posnetki zaslona in zvočnikov (podrejeno tudi ali je to dovoljeno s programi snemanja slike zaslona in zvoka, ki gre na zvočnik) uporabljajo pri nekomercialni
    uporabi pri lastnih objavah na spletu oz. družbenih omrežjih.

Navajate, da je po vašem mnenju vsebine zajete s takih javnih prenosov z označbo vira dopustno  uporabiti za nekomercialne objave. Dodatno navajate, da so po vaši oceni neustrezne določbe točke 11.5 Poslovnika Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, ki določajo: »Javna uporaba tonskega zapisa je prepovedana.«.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) uvodoma pojasnjuje, da kot nadzorni organ za varstvo podatkov ne more in ne sme v mnenju izvajati konkretnih in dokončnih presoj o zakonitosti posameznih obdelav osebnih podatkov, prav tako v mnenju ne more odločati o tem, ali določeni naknadni posnetki sej Programskega sveta RTV Slovenije, ki jih naredijo tretji (torej ne RTV Slovenija), predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja.

 

IP tudi ni pristojen za presojo morebitnih oblik izvajanja svobode izražanja ali posegov v širšo pravico do zasebnosti z naknadno objavo takih posnetkov, saj sodi to v pristojnost sodišč.

 

 

Samo dejstvo, da se nek dogodek ali seja javno predvaja na spletu, še ne pomeni, da posamezniki, ki so na naknadnem posnetku takega predvajanja zajeti, nimajo nobene pravice ali utemeljenih pričakovanj do spoštovanja njihove zasebnosti (to velja tako za posnetke glasu, vizualne podobe ali videoposnetke), četudi so ta morda drugačna oz. manjša kot v primeru nejavnih dogodkov. Pri tem gre zlasti za vprašanja tehtanja med pravico do svobode izražanja in informiranja ter širšo pravico do zasebnosti.

 

Ta tehtanja pa se izvajajo upoštevajoč okoliščine posameznega primera in so jih pristojna izvajati sodišča.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Uvodoma IP poudarja, da se vaša vprašanja primarno ne nanašajo na vsebine, za presojo katerih je  pristojen IP. V nadaljevanju zato podajamo nekatera splošna pojasnila glede snemanja in javnosti sej Programskega sveta RTV Slovenija z vidika varstva osebnih podatkov, ne more pa IP podati splošne ocene ali stališča o tem, kaj lahko/ali ne počne vsak posameznik ali drugi subjekt s posnetki, ki jih je ustvaril sam iz javnih prenosov sej Programskega sveta RTV Slovenije, saj gre za vprašanja izvajanja pravice do svobode izražanja ter morebitnih posegov v širšo pravico do zasebnosti ali morda celo v druge pravice (npr. avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine).

 

IP najprej pojasnjuje, da je treba razlikovati različne oblike posnetkov sej organov ali organizacij, ki se lahko bodisi snemajo s strani samega organa ali organizacije npr. za namen sestave zapisnika bodisi gre za posnetke, ki nastajajo s strani fizičnih oseb ali drugih subjektov, tako da ti sami na različne tehnične načine in za različne namene posnamejo javne objave na spletu. Poslovnik Programskega sveta RTV Slovenije ureja prve vrste snemanj, ki se nanašajo na snemanje celotnih sej (tudi morebitnih delov, ki bi bili iz različnih razlogov zaprti za javnost). Poslovnik določa, da se seje snemajo za potrebe izvedbe seje, zagotovitve nemotenega poslovanja programskega sveta in priprave zapisnika. Pravna podlaga za snemanje sej je zakoniti interes. Pred obdelavo podatkov se izvede analiza zakonitega interesa. Tako nastali posnetki vsekakor niso avtomatično prosto dostopne informacije javnega značaja, ampak bi bilo v primeru zahteve prosilca treba na podlagi veljavnih predpisov presojati o tem, take presoje pa IP izven pritožbenega postopka ne sme izvesti. IP pa je v primerih, ki jih je obravnaval doslej, že presojal o tem, da posamezniki uživajo pravico do varstva podatkov v okviru zvočnih in slikovnih posnetkov (glas, vizualna podoba) in da avtomatično tovrstni posnetki niso (v celoti) prosto dostopne informacije javnega značaja, četudi jih ustvarijo zavezanci po ZDIJZ. Odločitve IP so dostopne na spletu (https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/).

 

Prenos sej preko spletne strani RTV Slovenija pa ureja Poslovnik Programskega sveta RTV Slovenija v točkah 9.1 do 9.4. Med drugim tako določa, da programski svet zagotavlja javnost svojega dela z javnimi prenosi sej, pri čemer morajo biti udeleženci seznanjeni, da se seje neposredno prenašajo po medmrežju. Izjemoma je mogoče v skladu s poslovnikom javnost sej Programskega sveta izključiti: kadar gre za obravnavo osebnih podatkov, ki jih kot takšne ščiti zakon; kadar gre za obravnavo podatkov, katerih razkritje bi lahko škodovalo poslovanju RTV Slovenija. Programski svet odloči o izključitvi javnosti na predlog predsednika, najmanj petih članov ali generalnega direktorja.

 

Vaša vprašanja se nanašajo na posnetke, ki bi jih ustvarile tretje osebe za lastne namene na podlagi javnih prenosov sej. Teh torej točka 11.5 Poslovnika Programskega sveta RTV Slovenija sploh ne ureja. IP pa za primere morebitnih posegov v širšo pravico do zasebnosti posameznikov z  naknadnimi objavami in uporabo takih posnetkov ni pristojen.


Lepo vas pozdravljamo,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke