Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obdelava podatkov o servisiranju avtomobila

+ -
Datum: 21.11.2022
Številka: 07121-1/2022/1259
Kategorije: Definicija OP, Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobivanja podatkov o servisni dejavnosti osebnega vozila.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Za obdelavo podatkov o bivših lastnikih vozil bi moral biti izpolnjen eden od pogojev iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatek skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

IP je glede pridobivanja podatkov o rabljenem vozilu (npr. od pooblaščenega serviserja) v preteklosti že poudaril, da tehnični podatki o lastnostih vozil sami po sebi niso osebni podatki, ker kažejo na stvar in ne na posameznika. Podatki o okvarah in popravilih na vozilu, številki šasije motornega vozila, vrsti, tipu ter barvi vozila postanejo osebni podatki le takrat, kadar jih je mogoče povezati s posameznikom, na primer s prejšnjim ali sedanjim lastnikom vozila, oziroma je na njihovi podlagi mogoče identificirati lastnika vozila – fizično osebo. Bistveni pogoj za to, da podatki o vozilu postanejo osebni podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika. Skupni povezovalni znak, na podlagi katerega je ob uporabi podatkov o vozilu mogoče identificirati lastnika, je npr. prometno dovoljenje, v katerem so poleg podatkov o vozilu zapisani tudi podatki o njegovem lastniku.

Pooblaščeni serviserji so upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih strank (fizičnih oseb) in v okviru teh zbirk se nahajajo tudi podatki o vzdrževanju in stanju njihovega vozila, ki pa so vedno vezani na njihovo stranko – (bivšega ali sedanjega) lastnika vozila. IP ne vidi spornosti s stališča varstva osebnih podatkov, kadar zahtevo za seznanitev s tehničnimi podatki o vozilu poda lastnik vozila, če seveda ob tem ne bi bili razkriti podatki o tem, kdo vse so bili morebitni predhodni lastniki vozila oziroma drugi podatki, na podlagi katerih bi bili ti določljivi.

IP splošno pojasnjuje, da je treba za vsako obdelavo osebnih podatkov najprej zagotoviti ustrezno pravno podlago. V skladu s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

V konkretnem primeru bi torej po mnenju IP za obdelavo podatkov o bivših lastnikih vozil (v primeru, da gre za fizične osebe in jih je mogoče identificirati iz izpisanih tehničnih podatkov o vozilu) moral biti izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka