Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Dodatno mnenje glede vzpostavitve enotnega informacijskega sistema pri oskrbi s plinom

+ -
Datum: 29.12.2022
Številka: 07121-1/2022/1442
Kategorije: Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas v zvezi z našim predhodnim mnenjem št. 07121-1/2022/1387 z dne 15. 12. 2022 prosite za dodatno mnenje. Sprašujete nas, ali 80. a člen Zakona o oskrbi s plini (ZOP) v zvezi s 134. členom ZOP predstavlja zadostno zakonsko podlago operaterju prenosnega sistema plina za obdelavo teh podatkov, saj v drugem odstavku jasno določi, da se v enotnem informacijskem sistemu (EIS) vodijo podatki o odjemnih mestih (torej o vseh odjemnih mestih  - tudi podatki o odjemnih mestih gospodinjskih uporabnikov ((šifre odjemnih mest gospodinjskih uporabnikov)).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

 

Vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema je zakonska obveznost operaterja prenosnega sistema in obdelava osebnih podatkov v ta namen je »potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca« v smislu pravne podlage, ki jo zahteva točka (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Ali je ta podlaga ustavnoskladna, pa lahko presoja le Ustavno sodišče RS.

 

 

Obrazložitev

 

V zvezi z vašim zaprosilom za mnenje o ustreznosti pravne podlage v členu 80.a Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju ZOP) vam pojasnjujemo, da IP v neobveznem mnenju ne more dokončno presojati zakonodaje v smislu zadostne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Podamo vam lahko samo nekaj neobveznih usmeritev, ki jih mora upravljavec osebnih podatkov upoštevati, da zagotovi skladnost obdelave osebnih podatkov.

 

Ugotovimo lahko, da 80.a člen vzpostavlja obveznost vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema (EIS) ter določa namen, zaradi katerega se vzpostavi takšen sistem: zaradi omogočanja delovanja trga in zagotavljanja zanesljive oskrbe s plinom. Drugi odstavek določa tudi, kateri podatki se vodijo v EIS, med drugim podatki o odjemnih mestih, pa tudi drugi podatki, na primer pripadnost operaterju, dobavitelju itd., podatki o porabi plina itd. Tako vzpostavitev kot (zbirni) podatki, ki jih določa 80.a člen ZOP, so določeni kot zakonska obveznost operaterja prenosnega sistema in ne kot njegova pravica, upravičenje, možnost. V tem smislu je skladno z 80.a členom ZOP obdelava »potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca« (točka (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe).

 

Nadalje lahko ugotovimo, da 134. člen ZOP določa vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, poleg tega pa še upravljavce, namene obdelave, roke hrambe, pravice posameznikov, obveznost imenovanja pooblaščene osebe za varstvo podatkov itn. Vrste osebnih podatkov so natančno opredeljene v drugem odstavku 134. člena, in sicer ta določa, da so osebni podatki uporabnikov sistema, ki se obdelujejo na podlagi tega zakona:

1.   osebno ime, naslov, davčna številka ter elektronski naslov in telefonska številka, če ju uporabnik sistema ima;

2.   identifikator odjemnega mesta in z njim povezani enolični identifikatorji ter naziv in naslov odjemnega mesta;

3.   identifikator merilnega mesta in z njim povezani enolični identifikatorji;

4.   merilni in obračunski podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema, in sicer:

-     izmerjena količina plina v intervalu, ki ga omogoča stanje tehnike, in

-     časovni agregati izmerjene količine plina, ki se nanašajo na uporabnika sistema.

 

IP ne more presojati, ali so navedene zakonske določbe ustrezne v ustavnopravnem smislu ali v smislu določbe novosprejetega (a še ne veljavnega) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Slednji namreč v drugem odstavku 6. člena določa, da je obdelava osebnih podatkov na podlagi točke (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (med drugim) zakonita le, če obdelavo osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, ki naj se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo, namen njihove obdelave in rok hrambe osebnih podatkov ali rok za redni pregled potrebe po hrambi določa zakon. Presoja ustavnosti ali zakonitosti predpisa pa je v pristojnosti Ustavnega sodišča RS.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov