Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava fotografij in člankov o posamezniku s strani novinarja

+ -
Datum: 30.12.2020
Številka: 07121-1/2020/2340
Kategorije: Fotografije kot OP, Mediji, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sprašujete o dopustnosti objave zasebnih fotografij s strani novinarja, še posebej fotografij, ki so povzete iz zaprtega Facebook profila posameznika. Zanima vas tudi, ali sme novinar pisati o zasebnem življenju posameznika.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Ustava RS). Objava fotografij posameznika oziroma objave člankov v medijih pa nujno ne predstavljajo kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V teh primerih gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

Glede medijskih objav IP na splošno pojasnjuje, da mediji pri svojem delu uresničujejo svobodo izražanja, ki je zagotovljena v 39. členu Ustave RS, njihovo delo pa je skladno z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) tudi v javnem interesu. Pri ugotavljanju zakonitosti objav osebnih podatkov v medijskih člankih je treba v konkretnih primerih zlasti tehtati med pričakovano zasebnostjo posameznikov na eni strani in uresničevanjem svobode izražanja na drugi strani. Nobena od teh ustavnih pravic namreč ni absolutna, pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov je treba razumeti tudi v kontekstu njunega razmerja do pravice do svobode izražanja in v vsakem konkretnem primeru tehtati, ali je prišlo do neupravičenega posega v zasebnost.

Glede objave fotografij, ki ste jih predhodno objavili na družbenem omrežju Facebook, vas napotujemo na že izdano mnenje IP št. 0712-1/2019/2339 z dne 14.10.2019, v katerem smo poudarili, da v primeru uporabe osebnih podatkov, ki so zakonito javno dostopni, ne moremo govoriti o nezakoniti obdelavi osebnih podatkov, vendar le pod pogojem, če se osebni podatki zbirajo in uporabljajo za določene in zakonite namene. To pomeni, da se že javno objavljeni podatki ne smejo uporabljati za kakršen koli namen, npr. za vzpostavitev nove zbirke osebnih podatkov. Če je bila fotografija povzeta iz zasebnega profila, sklepamo, da gre pri objavi s strani medija verjetno za drugačen namen objave fotografije, vendar vam IP dokončnega odgovora v konkretnem primeru v okviru nezavezujočega mnenja ne more podati.

Če upravljavec osebne podatke obdeluje nezakonito, brez ustrezne pravne podlage, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja pravice po Splošni uredbi, npr. pravico do izbrisa, ki jo določa 17. člen Splošne uredbe. Več o tem si lahko preberete npr. v mnenju št. 07121-1/2020/1026 z dne 5.7.2020. IP nadalje pojasnjuje, da bi objava vaše fotografije oziroma osebnih podatkov s strani novinarja lahko predstavljala poseg v osebnostne pravice posameznika, ki jih lahko uveljavljate na civilnem oziroma kazenskem sodišču. Več o vaših možnostih glede postopanja zaradi kršitve pravice do zasebnosti, si lahko preberete na primer v mnenju št. 0712-1/2019/2062 z dne 10.9.2019.

S pomočjo iskalnika na spletni strani IP www.ip-rs.si/vop lahko z vpisom ključnih besed oziroma izborom ustrezne kategorije (npr. mediji) dostopate tudi do drugih že izdanih mnenj IP, ki so za vas relevantna.

Več o varstvu osebnih podatkov v medijih pa si lahko preberete tudi v smernicah IP »Varstvo osebnih podatkov in mediji«, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/OP_in_mediji.pdf.

Lepo vas pozdravljamo,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

svetovalka za preventivo