Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kdo so organi?

+ -

Organi v smislu ZDIJZ so:

  1. državni organi,
  2. organi lokalnih skupnosti,
  3. javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava,
  4. nosilci javnih pooblastil in
  5. izvajalci javnih služb.

Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, je mogoče enostavno preveriti v registru zavezancev, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  Za vse pravne osebe, ki bodo vpisane v register zavezancev, bo velja domneva, da so zavezane za posredovanje informacij javnega značaja. Če pravna oseba ni vpisana v register, to še ne pomeni, da ni zavezana po ZDIJZ.

Iz prakse informacijskega pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec se je v pretekli praksi že večkrat srečal z vprašanjem, ali je določeno pravno osebo mogoče opredeliti kot organ v smislu ZDIJZ. Informacijski pooblaščenec (v nekaterih primerih tudi Upravno sodišče RS) je ugotovil, da so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja tudi: 

  • notarji (ker so osebe javnega prava in izvajalci javne službe - primer),
  • KAD - Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (ker je oseba javnega prava - primer),
  • SOD - Slovenska odškodninska družba (ker je oseba javnega prava - primer),
  • zavetišča za zapuščene živali (če so izvajalci javne službe - primer),
  • Inženirska zbornica SlovenijeZbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije (ker so osebe javnega prava z javnimi pooblastili).

Iz prakse Informacijskega pooblaščenca izhaja, da niso organi v smislu ZDIJZ (kar še ne pomeni, da niso zavezani po ZDIJZ kot poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava):