Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako vložiti pritožbo?

+ -

Pritožbo lahko vložite le, če ste pri zavezancu pisno zahtevali ponovno uporabo informacij javnega značaja. Če ste ponovno uporabo zahtevali le ustno ali po telefonu, se ne morete pritožiti.

Pritožbo lahko vložite, če:

 1. organ vašo zahtevo z odločbo zavrne ali s sklepom zavrže oz. subjekt pod prevladujočim vplivom vašo zahtevo s pisnim odgovorom zavrne;
 2. zavezanec na vašo zahtevo sploh ne odgovori (je v molku):
 3. če ni odločil v 20 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve;
 4. če ni odločil niti v podaljšanem roku (v izjemnih okoliščinah);
 5. zavezanec omogoči dostop v drugi obliki, kot ste jo zahtevali (2. odstavek 27. člena ZDIJZ);
 6. zavezanec posreduje informacijo, ki ni tista, ki ste jo zahtevali (4. odstavek 25. člena ZDIJZ);
 7. zavezanec neupravičeno zaračuna stroške ali zaračuna previsoke stroške za ponovno uporabo.

Pritožbo zaradi molka zavezanca (2. točka zgoraj) v vsakem primeru vložite neposredno pri Informacijskem pooblaščencu. V primeru, da informacija, ki ste jo prejeli ni informacija, ki ste jo zahtevali (4. točka zgoraj), pritožbo vložite pri zavezancu. V vseh ostalih primerih pa velja:

 • če je zavezanec organ: pritožbo vložite pri organu, ki je odločil;
 • če je zavezanec poslovni subjekt: pritožbo vložite neposredno pri Informacijskem pooblaščencu.

Kadar organ zavrne ponovno uporabo arhivskega gradiva po prvi alineji prvega odstavka 6.c člena ZDIJZ, pritožba na Informacijskega pooblaščenca ni dovoljena.

Rok za vložitev pritožbe

Rok za vložitev pritožbe je odvisen od vrste pritožbe:

 1. pritožbo zoper zavrnilno odločbo ali sklep organa oz. zavrnilni odgovor poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom je treba vložiti v 15 dneh po prejemu odločbe, sklepa oz. zavrnilnega odgovora;
 2. pritožba zaradi molka se lahko vloži kadarkoli po tem, ko poteče rok za odločitev (20 delovnih dni, če zavezanec roka ni podaljšal).

Pritožba se vloži v pisni (fizični ali elektronski) obliki ali ustno na zapisnik.

Vsebina pritožbe

Če se pritožujete zoper odločbo organa ali zoper zavrnilni odgovor poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, morate v pritožbi:

 • navesti, zoper katero odločbo oz. kateri zavrnilni odgovor se pritožujete (kateri organ/poslovni subjekt je izpodbijano odločbo/zavrnilni odgovor izdal, številka in datum odločbe/odgovora) oziroma zoper kateri del odločbe/zavrnilnega odgovora se pritožujete;
 • navesti, zakaj izpodbijate odločbo/odgovor;
 • navesti svoje ime in naslov (oz. zakonitega zastopnika ali pooblaščenca);
 • priložiti zahtevo in zavrnilno odločbo/zavrnilni odgovor oz. sklep.

Če se pritožujete zaradi molka zavezanca, morate v pritožbi:

 • navesti, pri katerem zavezancu ste zahtevali informacije;
 • navesti, kdaj ste zahtevali informacije;
 • navesti svoje kontaktne podatke;
 • priložiti prvotno zahtevo, ki ste jo naslovili na zavezanca, iz katere bo razvidno, kdaj in kam je bila zahteva vložena ter kaj je bil predmet zahteve.

Pritožbo čim bolj utemeljite, saj bo Informacijski pooblaščenec lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepal oziroma odločil o vaši pritožbi.