Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.10.2019
Naslov: Rok za vložitev pritožbe
Številka: 0712-1/2019/2394
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste na upravljavce spletnih mest podali vloge za odstranitev osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo. Kot razumete, lahko predlagatelj, v primeru zavrnitve vloge, na IP poda pritožbo. Zanima vas, kakšen je rok za vložitev pritožbe.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

Splošna uredba roka za vložitev pritožbe ne ureja, zato se glede tega vprašanja smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Skladno z 235. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se pritožba vloži v 15 dneh, pri čemer se pritožbeni rok šteje od dneva vročitve odločbe.

 

OBRAZLOŽITEV

 

Način uresničevanja pravic posameznika iz členov 15 do 22 ureja člen 12 Splošne uredbe, kjer je v tretjem odstavku določeno, da mora upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. V četrtem odstavku člena 12 Splošne uredbe je še določeno, da če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

 

Glede vprašanj pritožbenega postopka, ki jih Splošna uredba ne ureja, se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Skladno s 235. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in naslednji; v nadaljevanju ZUP) se pritožba vloži v 15 dneh, če ni z zakonom drugače določeno. Pri tem se pritožbeni rok šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se mu odločba vroči, od dneva vročitve odločbe. Pritožba mora biti sestavljena skladno z določbami 63., 64, 65. in 66. člena – med drugim, mora biti vloga, ki je napisana ali natisnjena (vloga v fizični obliki), lastnoročno podpisana.

 

V povezavi s pravico do izbrisa (pravico do pozabe) IP dodaja, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, le v taksativno naštetih primerih (prvi odstavek člena 17 Splošne uredbe), pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati. Ob tem je potrebno opozoriti, da pravica do izbrisa ni neomejena (tretji odstavek člena 17 Splošne uredbe).

 

Več informacij v zvezi s pravico do izbrisa je dostopnih na spletni strani, ki jo je IP pripravil v okviru projekta, s katerim želi dvigniti raven zavedanja o pravicah s področja varstva osebnih podatkov: www.tiodlocas.si; povezava do rubrike glede pravice do izbrisa: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/

 

Prav tako je IP glede izbrisa že izdal nekaj neobveznih mnenj, ki so objavljena na naši spletni strani. Najdete jih lahko s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Eno takšnih mnenj, posebej če bi šlo v vašem primeru za pravico izbrisa podatkov na spletnih straneh medijev, najdete preko naslednje povezave:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=488

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka