Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.12.2018
Naslov: Vpogled v sistem GPS
Številka: 0712-3/2018/2588
Vsebina: Delovna razmerja, Policijski postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vpogleda predstojnika v GPS sistem policije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

IP uvodoma nadalje pojasnjuje, da je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor sodi tudi policija, podana v 9. členu ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi tudi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Poseben zakon, ki bi urejal področje uporabe GPS naprav, v Sloveniji ne obstaja. Tudi Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17) tega področja posebej ne ureja.

 

Področni zakon, ki določa obdelavo osebnih podatkov delavcev, je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US). Ta v 48. členu določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

 

V vašem zaprosilu navajate, da Navodilo o uporabi GPS v policiji (v nadaljevanju: navodilo) v 2. členu določa, da je njegov osnovni namen podpora operativnemu delu policistov, povečanju varnosti policistov in možnost analize izvedenih ukrepov. Navajate tudi, da ima predstojnik dostop do podatkov GPS sistema preko svojega uporabniškega računa.

 

Vpogled predstojnika v GPS sistem bi po mnenju IP lahko bil dovoljen, v kolikor za to obstaja pravna podlaga. V tem kontekstu je treba tolmačiti tudi z navodilom določen namen, da je takšen nadzor potreben zaradi operativnih potreb policije oziroma opravljanja njegovih delovnih nalog v konkretnem primeru. Samo navodilo ni zadostna pravna podlaga za tak nadzor. Delovne naloge morajo biti torej vezane na konkreten primer in namen, ki izhaja iz pravne podlage v povezavi z navodilom, ne pa na celoten namen 48. člena ZDR-1 (uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem).

 

Ob tem IP opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti v konkretnem primeru. Glede na to ni videti zakonitih razlogov za to, da bi nadrejeni stalno nadzorovali vse zaposlene preko opisanega GPS sistema.

 

Kot pojasnjeno v uvodu, IP konkretne presoje, ali bi bil v opisanem primeru vpogled v GPS sistem dopusten, ne more opraviti izven konkretnega inšpekcijskega postopka. IP sklepno pojasnjuje, da bi, v kolikor bi se v konkretnem inšpekcijskem postopku ugotovilo, da vpogled ni bil dopusten, predvideni sankciji globa in opomin. Prijavo suma nezakonite obdelave osebnih podatkov se lahko vloži na obrazcu Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA), ki je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

IP sklepno pojasnjuje tudi, da je za varstvo osebnih podatkov pri uporabi GPS naprav pripravil tudi smernice, ki jih najdete na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net.pdf.

 

S spoštovanjem.

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka