Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.05.2019
Naslov: Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev
Številka: 0712-1/2019/1326
Vsebina: Šolstvo, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 17. 5. 2019 po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave zapisnikov sej sveta staršev. Mestna občina od šole zahteva objavo zapisnikov sej sveta zavoda in sveta staršev na spletni strani vaše šole. Zanima vas, ali ni ta zahteva v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR), saj se v zapisnikih razkrivajo polna imena članov sveta in drugih oseb. Na podlagi katerega zakona oz. pravilnika sme občina zahtevati objavo teh dokumentov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov članov sveta staršev in zaposlenih v javnem zavodu lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, zato je (z upoštevanjem izjem od prostega dostopa) objava tistih delov zapisnikov sej sveta zavoda oz. sveta staršev, ki vsebujejo zgolj prosto dostopne informacije javnega značaja, dopustna.

 

Če zapisniki sej sveta zavoda oz. sveta staršev vsebujejo varovane osebne podatke ali druge podatke, katerih razkritje ni dopustno (izjeme so določene v 5.a in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ), je treba te dele zapisnikov pred objavo prekriti.

 

Izbira pravilne zakonske podlage za obdelavo osebnih podatkov je vedno na upravljavcu. IP se izven inšpekcijskih postopkov v to presojo ne more spuščati.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja zapisnikov sej sveta zavoda oz. sveta staršev, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen). Na podlagi ZDIJZ lahko pravna ali fizična oseba dostopa do tistih informacij, ki ne pomenijo ene od taksativno naštetih izjem v 5.a členu in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je, če so seveda podane in utemeljene, mogoče zavrniti pravico posameznika do dostopa do informacij javnega značaja. Podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne sodijo med varovane osebne podatke.

 

IP dodaja, da posamezniki, ki so člani sveta staršev ne zastopajo svojih osebnih interesov, temveč delujejo v imenu in za račun organa javnega zavoda in kot posamezniki opravljajo neke vrste javno funkcijo tega organa in tako njihova imena in priimki v tej vlogi niso varovani osebni podatki. Poleg tega pristojnosti članov sveta staršev v skladu s 66. členom ZOFVI (npr. obravnava pritožb staršev, izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda itd.) sodijo v okvir oblastnega delovanja javnega zavoda. Čeprav se svet staršev v javnem zavodu oblikuje za organizirano uresničevanje interesov staršev, mu tehnično in finančno podporo za delovanje zagotavlja javni zavod (66. člena ZOFVI). Iz tega izhaja, da je delovanje sveta staršev na sejah javno (upoštevajoč seveda možnosti izključitve javnosti, če je to nujno). V primeru, ko oseba nastopa v vlogi predstavnika sveta staršev ali ko gre za podatke, povezane s porabo javnih sredstev, ime in priimek osebe v tej vlogi ne moreta biti varovana osebna podatka v smislu ZDIJZ (enako velja za zaposlene v javnem zavodu).

 

Pred objavo zapisnikov sej sveta zavoda oz. sveta staršev na spletu je treba preveriti, ali se v njih nahajajo varovani podatki oz. podatki, ki predstavljajo izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja (npr. osebni podatki šolarjev, njihovih staršev ipd.).

 

Omenimo še, da ZDIJZ zaradi večje transparentnosti zavezancev v zvezi z informacijami javnega značaja v 10. členu določa celo proaktivno objavo teh informacij.

 

IP lahko zakonitost obdelav osebnih podatkov presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, upoštevajoč vse okoliščine posameznega primera, zato vam konkretnejšega odgovora ne moremo podati. IP poudarja, da je primarna odgovornost za zakonito in pošteno obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu samem, izbira pravilne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in uporaba načela sorazmernosti pa je odvisna zlasti od konkretnih okoliščin primera.

 

V zvezi z vašim vprašanjem predlagamo še, da si preberete že izdana mnenja IP, ki se nanašajo na objavo zapisnikov sej sveta staršev (ali sveta javnih zavodov) in veljajo tudi po začetku uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, npr. mnenje, št. 0712-1/2017/1778 z dne 19. 9. 2017, št. 0712-2/2009/672 z dne 08.07.2009 ali št. 0712-1/2016/2164 z dne 26.10.2016. Navedena mnenja so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/. IP opozarja, da so bila mnenja izdana pred 25. 5. 2018, ko se Splošna uredba o varstvu podatkov še ni pričela uporabljati, zato jih je treba razlagati smiselno in v skladu s predstavljeno veljavno zakonodajo. Najdete jih preko iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/

 

Tudi kot pritožbeni organ po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je IP že večkrat odločal, ali so tovrstni dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja. Zato vam predlagamo, da si na spletni strani https://www.ip-rs.si/ijz/ preberete objavljene odločbe IP, npr. št. 090-191/2018/18 z dne 18. 1. 2019. 

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka