Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.08.2019
Naslov: Obdelava OP v medijih in izbris
Številka: 0712-1/2019/1825
Vsebina: Mediji, Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov na spletu. Zanima vas, na kakšni pravni podlagi lahko mediji objavljajo fotografije in osebne podatke (ime, priimek, kraj bivanja, itd) in ali morajo od začetka veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov za to ponovno pridobiti soglasje. Kot primer ste navedli objavo vaših osebnih podatkov na več spletnih straneh medijev na podlagi enkratnega dogodka 10 let nazaj (lepotno tekmovanje). Ker take objave danes negativno vplivajo na vašo kariero in kakovost življenja na sploh, vas zanima tudi, če obstaja kakršnokoli pravno sredstvo, na podlagi katerega bi spletni portali te članke umaknili.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljnjem besedilu ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zahteva za izbris podatkov je utemeljena le, če za obdelavo osebnih podatkov ni pravne podlage.

 

Če se podatke obdeluje zakonito oziroma obstaja zakonska podlaga za obdelavo, potem izbrisa teh podatkov načeloma ni mogoče upravičeno zahtevati.

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave RS. Objava osebnih podatkov posameznika v medijih lahko sodi tudi pod okrilje širše pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč, vendar je pri tem treba izpostaviti, da nobena od teh ustavnih pravic ni absolutna. To v opisanem primeru pomeni, da je treba pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov razumeti tudi v kontekstu njunega razmerja do pravice do svobode izražanja iz 39. člena Ustave RS. IP je v preteklosti že odgovarjal na vprašanja v zvezi z objavo osebnih podatkov v medijih, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. mediji, objava fotografije). Več o varstvu osebnih podatkov v medijih si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/OP_in_mediji.pdf.

 

Če želite doseči izbris svojih osebnih podatkov na posameznih spletnih straneh, lahko uveljavljate »pravico do izbrisa« oz. »pravico do pozabe«, ki vam jo nudi člen 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) uredbe;

d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) uredbe.

 

Ali boste izbris dosegli, je odvisno od več konkretnih okoliščin, česar IP v okviru mnenja ne more presojati, saj bi s tem kot pritožbeni organ v zvezi z uveljavljanjem pravic po Splošni uredbi o varstvu podatkov prejudiciral svojo odločitev. Ko gre za vsebine, ki niso več »relevantne« oz. so »zastarele«, je eden od možnih razlogov, iz katerega lahko zahtevate izbris, da »osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani«.

 

Ob tem je potrebno izpostaviti, da pravica do izbrisa ni neomejena. Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 17(3) določa, da se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more sklicevati na pravico do izbrisa, če je obdelava potrebna:

a) za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

b) za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;

c) iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3);

d) za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 9(1), kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali

e) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Tako IP v zvezi z vašim vprašanjem o umiku navedenih člankov izpostavlja določbo točke (a) člena 17(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov, iz katere izhaja, da zahteva za izbris ni utemeljena, če je obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja. Torej, tudi če je podan razlog, zaradi katerega lahko zahtevate izbris, lahko upravljavec vašo zahtevo vselej zavrne, če se izkaže, da z objavo npr. »uresničuje svojo pravico do svobode izražanja in obveščanja«.

 

Če je upravljavec vašo zahtevo za izbris zavrnil, mora to storiti z obrazloženo pisno odločitvijo, v enem mesecu od dneva vložitve vaše zahteve. Zoper to odločitev imate možnost vložiti pritožbo pri IP. Več informacij v zvezi s pravico do izbrisa je dostopnih na spletni strani, ki jo je IP pripravil v okviru projekta, s katerim želimo dvigniti raven zavedanja o pravicah s področja varstva osebnih podatkov: www.tiodlocas.si; povezava do rubrike glede pravice do izbrisa: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/. Prav tako si lahko na tej povezavi preberete, kako se odstranite iz Google zadetkov: https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-se-odstranite-iz-google-zadetkov/.

 

Lep pozdrav.

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka