Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Posredovanje podatka o bruto plači zaposlenega sindikatu
Številka: 0712-1/2019/1417
Vsebina: Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali lahko delodajalec zavrne zahtevo območnega sindikata po posredovanju podatkov o delodajalčevih zaposlenih, kateri so člani sindikata oz. natančneje podatka o znesku – višini vplačane članarine delavca, kjer bi takšno razkritje (članarina se plačuje v določenem odstotku od bruto plače) lahko omogočilo sindikatu, da si izračuna delavčevo bruto osnovno plačo, ki pa ni javni osebni podatek?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem poudarjamo, da lahko dokončne presoje zakonitosti obdelave osebnih podatkov IP izvaja le v okviru inšpekcijski ali drugih upravnih postopkov.

 

Iz vašega vprašanja zlasti izhaja, da ima delodajalec verjetno pravno podlago, da sindikatu posreduje podatek o tem, koliko članarine je mesečno plačal za posameznega zaposlenega (ki je član konkretnega sindikata in ki članarino plačuje preko delodajalca), pri čemer se višina članarine obračunava v odstotku bruto mesečne plače.

 

IP pojasnjuje, da je podatek o tem, koliko članarine je delodajalec obračunal in izplačal za posameznega delavca sindikatu za sindikalno članarino, posebne vrste osebni podatek za katere veljajo posebni, strožji pogoji varstva osebnih podatkov. Pogoje pod katerimi je obdelava posebne vrste osebnih podatkov dopustna določa člen 9(2) Splošne uredbe. Slednji v točki (b) določa, da je obdelava izjemoma dopustna, če je potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice ali kolektivna pogodba v skladu s pravom države članice, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne pravice in interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju ZDR-1) v tretjem odstavku 207. člena ZDR-1 določa, da na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca. Po 203. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.

 

IP meni, da kadar se plačevanje članarine zakonito izvaja po 207. členu ZDR-1, potem ima sindikat upravičen interes, da tudi preveri ali je bila članarina dejansko obračunana skladno z aktom sindikata. V zvezi s tem obstaja obveznost delodajalca po 203. členu ZDR-1, da sindikatu omogoči dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. IP meni, da je nadzor nad plačevanjem članarin oziroma nad zakonitim izvajanjem obveznosti delodajalca v zvezi s plačevanjem članarin (skladno s 207. členom ZDR-1) potreben za opravljanje sindikalne dejavnosti. V takšnem primeru, ko je torej posredovanje podatkov potrebno za opravljanje sindikalne dejavnosti, gre za izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava (po 203. členu v povezavi s 207. členom ZDR-1), ki ga dovoljuje pravo države članice, s čimer je podlaga po členu 9(2)(d) Splošne uredbe utrjena.

 

Dejstvo, da je plačevanje članarine dogovorjeno v odstotku od delavčeve osnovne bruto plače in to potencialno omogoča sindikatu izračun bruto osnovne plače posameznega člana sindikata, pa ne odvezuje delodajalca od posredovanja podatkov (obveznost po 203. členu ZDR-1). Takšno tveganje za poseg v zasebnost je namreč posledica zakonite obdelave osebnih podatkov, ki je skladna s kriteriji Splošne uredbe, zato ne gre za nedopusten poseg v zasebnost.

 

Ob tem pa IP podarja, da je sindikat dolžan te podatke ustrezno varovati in ni upravičen brez ustrezne pravne podlage tudi izračunati ali voditi zbirke osnovnih bruto plač svojih članov, kljub temu, da bi mu to lahko bilo tehnično omogočeno s posredovanjem podatkov. Splošna uredba namreč zahteva, da so osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni (načelo omejitve namena). To načelo je treba še posebej strogo upoštevati, ko gre za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, kar predstavlja tudi obdelava podatkov o sindikalni članarini.  

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:  

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                                                           

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo              

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka