Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Pošiljanje podatkov o zaposlenih AJPES in SURS
Številka: 0712-1/2019/1175
Vsebina: Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je bil vaš javni zavod vključen v vzorec poslovnih subjektov za Raziskovanje o strukturi plače za leto 2018. Od vas zahtevajo tudi podatke o zaposlenih: EMŠO številko, datum zaposlitve, bruto plačo za mesec oktober 2018, izplačila dodatkov, izplačila za odsotnosti, število plačanih ur za vse kategorije, enake podatke zahtevajo tudi za leto 2018, dodatno pa še znesek regresa za letni dopust ter število dni letnega dopusta ter zneske povračil stroškov za prehrano in za prevoz na delo. Glede na to, da se je v zadnjem času zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov poostrila, vas zanima, ali gre še vedno za zakonito posredovanje podatkov.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Če ima zahteva AJPES-a za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov za namene statističnih raziskav  podlago v Zakonu o državni statistiki (v nadaljevanju ZDSta), potem ni v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Prvi odstavek 34. člena ZDSta določa, da ima zaradi izvajanja programa statističnih raziskovanj Urad (SURS) pravico zbirati podatke iz vseh obstoječih virov.

 

S 6. odstavkom 34. člena ZDSta je zagotovljeno, da podatkov, pridobljenih na način iz prvega in drugega odstavka tega člena, Urad ne sme posredovati drugim uporabnikom podatkov v obliki oziroma na način, ki omogoča identifikacijo poročevalske enote, na katero se zbrani podatki nanašajo. Urad sme uporabljati tako pridobljene podatke samo za izdelavo vzorcev in za statistične analize, katerih rezultati ne omogočajo identifikacije poročevalske enote, na katero se podatki nanašajo.

 

Prvi odstavek 35 člena ZDSta pa zavezuje poročevalske enote, ki morajo v skladu z zakonom in programom statističnih raziskovanj obvezno poročati, da morajo, Uradu in pooblaščenim izvajalcem posredovati popolne in pravilne podatke brezplačno, pravočasno in na predpisani način.

 

Iz določbe točke c člena 6(1) Splošne uredbe v povezavi z ZVOP-1 (prvi odstavek 9. člena, ki je še vedno v veljavi določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če tako določa zakon) in iz navedenih členov ZDSta torej izhaja, da gre v vašem primeru za zakonito posredovanje podatkov SURS-u. V nasprotnem primeru (ne posredovanja popolnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno ter na predpisani način) je v 54. členu ZDSta predpisana denarna kazen.

 

 

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec