Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Zapisnik zbora lastnikov na oglasni deski
Številka: 0712-1/2019/1014
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali lahko upravnik stanovanjskega odbora v zapisniku, ki ga obesi na oglasno desko večstanovanjske stavbe dostopno vsakomur, odgovori na pritožbo stanovalca in ga poimensko izpostavi. Ta stanovalec ni podpisal soglasja za objavo.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

V konkretnem primeru imate najverjetneje v mislih zbor lastnikov, ne pa stanovanjski odbor. V skladu z 38. členom Stanovanjskega zakona  (Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: SZ-1) mora upravnik v 30 dneh po vsakem zboru sestaviti zapisnik. Zapisnik mora vsebovati podatke o kraju in času zbora, seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi, predloge sklepov, o katerih se je na zboru glasovalo in rezultate glasovanja. Navedeni zapisnik mora nato upravnik objaviti na način, kot se sklicuje zbor etažnih lastnikov (npr. na oglasni deski, ki je dostopna le stanovalcem).

 

SZ-1 javne objave osebnih podatkov ne dovoljuje, to pomeni, da bi moral upravnik večstanovanjske stavbe za takšno objavo (npr. na oglasni deski v veži večstanovanjske stavbe, ki je dostopna vsem) pridobiti osebne privolitve posameznikov, katerih osebni podatki so navedeni v zapisniku zbora etažnih lastnikov, oziroma zagotoviti eno izmed preostalih pravnih podlag iz člena 6 Splošne uredbe ali pa bi moral njihove osebne podatke pred objavo zapisnika izbrisati. Lahko pa takšno objavo etažni lastniki opredelijo tudi v pogodbi o medsebojnih razmerjih, ki zavezuje vse etažne lastnike. V primeru, ko upravnik ne razpolaga z osebno privolitvijo posameznikov za objavo zapisnika zbora etažnih lastnikov, lahko zapisnik zbora etažnih lastnikov, ki vključuje tudi osebne podatke etažnih lastnikov, etažnim lastnikom brez njihove privolitve posreduje le na način, ki onemogoča, da bi se s podatki seznanile tretje osebe.

 

Sicer pa vam napotujemo na smernice o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki so dostopne na spletni povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP