Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Snemanje mednarodnega športnega turnirja za otroke
Številka: 0712-1/2019/281
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objavljanja fotografij, posnetih na mednarodnem športnem turnirju za otroke. Navedli ste, da v vašem klubu organizirate mednarodni športni turnir za dekleta (8-15 let) in ste do sedaj imeli prakso, da ste fotografije s turnirja objavili na spletni strani, Facebooku, Instagramu. Zanima vas, kako morate postopati vnaprej, da bo ravnanje skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. kratica GDPR); ali je dovolj, da na vabilo in v pravilnik turnirja napišete, da je javna prireditev; ali potrebujete soglasja staršev vseh sodelujočih otrok; z ekipami iz tujine običajno pridejo le trenerji, ali morajo oni kaj podpisati.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v členu 6.

 

IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more presojati.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena: »Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

IP je že večkrat v neobvezujočih mnenjih, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani IP, izrazil stališče, da če gre za javno prireditev (v konkretnem primeru je to športno tekmovanje), ni treba pridobiti posebnih osebnih privolitev udeležencev za fotografiranje ali snemanje, če se udeležence na ustrezen način predhodno seznani, da se javna prireditev fotografira (ali snema). Namreč vsak posameznik, ki se udeleži javne prireditve se mora zavedati, da na takšni prireditvi obstaja večja verjetnost, da bo fotografiran ali posnet. Upravljavec osebnih podatkov oziroma organizator tekme pa je dolžan pri obravnavani obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa katere informacije je potrebno zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika.

 

Nadaljnja uporaba fotografij (ali posnetkov), npr. objava fotografij na spletni strani posameznega kluba na način, ki omogoča enostavno prepoznavo upodobljenega posameznika (to je lahko npr. športnik, športni sodnik ali gledalec), je skladna z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, če se za takšno obdelavo osebnih podatkov vnaprej pridobi osebna privolitev upodobljenega posameznika. To v praksi pomeni, da za zakonito objavo fotografij športnega turnirja, na katerih so posamezniki enostavno prepoznavni in ki jih je mogoče šteti kot varovane osebne podatke (predvsem to velja za portretne posnetke posameznikov od blizu, v visoki ločljivosti in načeloma ne za posnetke prireditve kot take), načeloma potrebujete njihovo osebno privolitev. V primeru mladoletnih otrok, osebno privolitev njihovih zakonitih zastopnikov ali tretje osebe, ki se izkaže s pooblastilom zakonitih zastopnikov. Poročanje medijev (tudi s prireditev in drugih javnih dogodkov) je urejeno z Zakonom o medijih.

 

Za več informacij o osebni privolitvi vas napotujemo na spletno stran IP, kjer lahko dostopate do relevantnih informacij glede veljavne privolitve v zavihku »Splošna uredba o varstvu podatkov - Ključna področja – Privolitev« oz. na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ in na Smernice o privolitvi (dostopne so v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

V primeru, ko posameznika na fotografiji ali posnetku ni mogoče prepoznati (npr. če je posameznik s hrbtom obrnjen proti objektivu), določbe Splošne uredbe ne zavezujejo tistega, ki fotografijo ali posnetek nadalje uporablja. Če pa na fotografiji upodobljeni meni, da se z uporabo fotografij posega v njegove osebnostne pravice (npr. pravica do lastne podobe), lahko uporabi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja in sodijo v pristojnost sodišč.

 

IP še pojasnjuje, da lahko zakonitost posamezne obdelave osebnih podatkov oceni izključno v konkretnem inšpekcijskem postopku.

 

V upanju, da ste dobili odgovore na vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka