Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Privolitev pri nagradni igri
Številka: 0712-1/2019/272
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede nagradnih iger in privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa v tem okviru presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Morebitno kršitev določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov v posameznem primeru IP lahko ugotavlja šele v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka, izven tega pa ne more preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

IP splošno pojasnjuje, da mora za zakonito obdelavo osebnih podatkov obstajati pravna podlaga. V členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov je določeno, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Obdelava osebnih podatkov je tako zakonita, če je izpolnjen (vsaj) eden od zgoraj naštetih pogojev, torej je tudi privolitev posameznika ena od možnih veljavnih pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Sodelovanje posameznika v nagradni igri ni mogoče brez obdelave osebnih podatkov (npr. zbiranje prijav, izbor nagrajenca, obveščanje nagrajenca), za te obdelave pa mora obstajati ustrezna pravna podlaga. IP meni, da je možna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre privolitev posameznika (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Podelitev nagrade v nagradni igri je po mnenju IP enostranski pravni posel (javna obljuba nagrade), ki je urejen z določbami 207. – 211. člena Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 – odl. US, 40/07, 64/16 – odl. US, 20/18). Pri javni obljubi nagrade kot obligacijskemu razmerju lahko tisti, ki nagrado obljubi, zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Pogoste so nagradne igre, kjer trgovec kupcem določenih izdelkov (ali nakupa nad določeno vrednostjo) ponudi možnost sodelovanja v nagradni igri. V skladu z 207. členom OZ izvajalca nagradne igre obljuba nagrade veže in jo mora izpolniti tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju ali izpolni kak drug postavljeni pogoj.

 

Izvajalec nagradne igre tako lahko načeloma postavi kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri tudi podajo privolitve za neposredno trženje. Kadar je privolitev za neposredno trženje postavljena kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri, zato verjetno ne gre za prisilitev in s tem neveljavno privolitev v sodelovanje v nagradni igri ali za prisilitev v podajo privolitve v neposredno trženje. Privolitev v neposredno trženje, kot podlaga za obdelavo osebnih podatkov, je namreč prostovoljna in svobodna, saj s tem posameznik ne zapade v slabši položaj. Morebitna posledica, da posameznik brez podaje privolitve v neposredno trženje ne bo mogel sodelovati v nagradni igri, posameznika nedopustno ne sili v podajo privolitve. Gre namreč za zakonito izvajanje civilnega instituta javne obljube nagrade, kjer je celo z zakonom predvideno, da lahko tisti, ki javno obljubi nagrado, za to postavi določene pogoje.

 

Zgornje tolmačenje je načeloma skladno tudi s četrtim odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki pravi, da se pri ugotavljanju, ali je bila privolitev dana prostovoljno, med drugim zlasti upošteva, ali je izvajanje pogodbe, vključno z zagotavljanjem storitve, pogojeno s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov, ki ni potrebna za izvedbo zadevne pogodbe. Navedena določba prepoveduje omejevanja dostopa do osnovne storitve ali ponudbe za sam nakup izdelka s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov, ki ni povezana s samim nakupom. Tako npr. nedvomno ne bi bila prostovoljna privolitev v neposredno trženje, ki bi jo trgovec postavil kot pogoj za nakup določenega izdelka. Po drugi strani pa verjetno ni šteti za prisiljeno tiste privolitve v neposredno trženje, ki je postavljena zgolj kot pogoj za nakup izdelka pod ugodnejšimi pogoji (npr. po nižji ceni). Primerljivo bi lahko veljalo tudi za privolitve v neposredno trženje pri sodelovanju v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri namreč ni pravica posameznikov sama po sebi, ampak je njihova pravica sodelovanje pod istimi pogoji, pri čemer pogoje postavi tisti, ki nagradno igro razpiše in izvaja.

 

IP pojasnjuje, da mora biti privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, podana v skladu z določili 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Privolitev posameznika mora biti konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva. Privolitev mora biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, kar pomeni, da posameznik prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi privolitev v obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim. Molk, vnaprej označena okenca ali kakršnakoli nedejavnost tako ne pomenijo privolitve. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen. Upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče.

 

IP poudarja, da mora biti privolitev v primerih, ko obdelava podatkov vključuje več različnih namenov, podana za vsak namen posebej. Upravljavec mora pridobiti več ločenih privolitev za vsako obdelavo posebej (granularnost oziroma razčlenjenost privolitev). Posameznik mora imeti možnost privoliti v obdelavo svojih osebnih podatkov za vsak namen obdelave posebej. Namen mora biti jasno in nedvoumno opredeljen, saj je konkreten, ekspliciten in legitimen namen obdelave predpogoj za pridobitev veljavne privolitve. Za veljavnost privolitve v konkretnem primeru je tako ključno, da sta oba namena privolitve (v neposredno trženje in v nagradno igro) transparentno predstavljena posamezniku, upoštevaje zahteve po transparentni obdelavi osebnih podatkov in da sta obe privolitvi granulirani po namenih – da se ima zanju posameznik možnost ločeno odločiti.

 

Za veljavnost privolitve v konkretnem primeru je ključno, da sta oba namena privolitve (v neposredno trženje in v nagradno igro) transparentno predstavljena posamezniku (upoštevaje zahteve po transparentni obdelavi osebnih podatkov iz 12. in 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) in da se ima posameznik možnost ločeno odločiti zanju (granuliranost privolitve).

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka