Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.03.2019
Naslov: Kamere v gozdu
Številka: 0712-1/2019/569
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da bi radi v gozdu postavili kamere z namenom, da pridobite posnetke prosto živečih živali. S posnetki bi vaš javni zavod spremljal pojavljanje živali in nekatere posnetke bi morda uporabili tudi v komercialne namene. Posameznike na posnetkih bi zameglili oz. izbrisali te dele posnetkov. Zanima vas, kakšni so pogoji za vzpostavitev takšnega videonadzora v gozdu z vidika varstva osebnih podatkov.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da IP dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne more podati v okviru neobvezujočega mnenja, saj lahko konkretno presojo opravi zgolj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Uporaba kamer za snemanje okolice, v konkretnem primeru gozda, lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov iz 4. člena Splošne uredbe, če ta zajame posameznike in so ti na posnetku določeni ali vsaj določljivi. Četudi bi, kakor pojasnjujete v svojem dopisu, posameznike na posnetkih naknadno zameglili, bi v konkretnem primeru lahko šlo za obdelavo osebnih podatkov in je v takem primeru potrebno upoštevati določbe zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Če bi bila postavitev kamer, resolucija posnetkov ipd. takšni, da posameznikov ni mogoče določiti, potem ne gre za obdelavo osebnih podatkov.

 

Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov pa je primarno potrebno ugotoviti, na kateri pravni podlagi temelji konkretna obdelava. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

Ob tem je potrebno upoštevati tudi določbe 9. člena ZVOP-1, ki urejajo pravne podlage za obdelavo podatkov v javnem sektorju (kamor sodi tudi vaš javni zavod) in še vedno ostajajo v veljavi. Pravni temelj za snemanje je lahko bodisi zakonska določba bodisi privolitev snemanih, vendar v konkretnem primeru privolitev kot pravna podlaga ne pride v poštev, saj ni mogoče vnaprej vedeti, kateri posamezniki bodo z videonadzorom zajeti.

 

Videonadzor podrobno urejajo določbe v členih 74-77 ZVOP-1, ki v tem delu še vedno ostaja v veljavi, vendar te določbe ne urejajo videonadzora javnih površin. Posledično je takšen videonadzor dopusten le pod pogojem, da obstaja druga pravna podlaga. IP ugotavlja, da poseben predpis, ki bi urejal oziroma dajal neposredno zakonsko podlago za izvajanje videonadzora v gozdovih za kakršen koli namen (npr. spremljanje pojavnosti živali, objava posnetkov živali v komercialne namene), ne obstaja.

 

Nadalje je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju dovoljena, če sta izpolnjena dva pogoja: nujnost snemanja za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja in neposeganje v upravičene interese posameznikov, pri čemer je treba o izpolnjevanju teh pogojev glede na konkreten namen presojati v vsakem primeru posebej (četrti odstavek 9. člena ZVOP-1). V vsakem primeru pa ste kot upravljavec osebnih podatkov dolžni biti sposobni izkazati, da gre za zakonito obdelavo osebnih podatkov (drugi odstavek člena 5 Splošne uredbe). Prav tako se za snemanje javnih površin na način, ki pomeni obdelavo osebnih podatkov zahteva predhodna ocena učinkov v zvezi z varstvom podatkov, več o tem na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/ .

 

Za več informacij v zvezi z videonadzorom vas napotujemo na svoje smernice na to temo:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP