Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.03.2019
Naslov: Pooblastilo sindikatu za pridobivanje OP
Številka: 0712-1/2019/483
Vsebina: Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste kot delodajalec prejeli zahtevo za posredovanje lastnih osebnih podatkov, ki jo prilagate v prilogi. Zanima vas, ali priloženo pooblastilu predstavlja zadostno privolitev za posredovanje osebnih podatkov sindikatu za posredovanje podatkov o urah in plačilnih listah neposredno sindikatu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP poudarja še, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu samemu. IP pa lahko zgolj v okviru inšpekcijskega postopka ali drugega upravnega postopka presoja o tem, ali so konkretne obdelave za vsak posamezen osebni podatek v zbirki zakonite ali ne, zato presoje zakonitosti posredovanja podatkov na podlagi konkretnega pooblastila v mnenju ne more podati.

 

IP vam uvodoma pojasnjuje, da je posamezniku v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, s spremembami in dopolnitvami - URS) zagotovljena pravica do seznanitve z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj (lastni osebni podatki). Ustavna pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je bila v času pred 25. 5. 2018 konkretizirana v ZVOP-1. Po tem datumu pa je pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zagotovljena vsakemu posamezniku v členu 15 Splošne uredbe. Postopkovna pravila so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe. Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spodnji povezavi www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/

 

Posameznik lahko skladno z 74. členom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu nekaj stori (npr. pridobi osebne podatke na podlagi pravice do seznanitve). Skladno s tretjim odstavkom tega člena je pooblaščenec lahko tudi pravna oseba (npr. sindikat). V primeru, da gre za uveljavljanje pravice od upravljavcev, ki so zavezani postopati po Zakonu o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), pa je skladno s prvim odstavkom 54. člena ZUP pooblaščenec lahko vsak, ki je poslovno popolnoma sposoben. Pooblastilo pa se skladno s prvim odstavkom 55. člena ZUP lahko da pisno ali ustno na zapisnik. Enako velja tudi za pritožbeni postopek pri IP.

 

IP še dodaja, da “privolitev”, ki jo opisujete v vašem vprašanju v smislu pooblastila pooblaščenca, da nekaj opravi v imenu in za račun pooblastitelja, ne gre enačiti s pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v smislu osebne privolitve točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). Več o privolitvi (pogoje za njeno veljavnost) si lahko preberete na https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka