Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.05.2020
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta
Številka: 07120-1/2020/335
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave zvočnega ali slikovnega posnetka seje občinskega sveta na spletni strani občine.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.  

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej presojati dopustnosti in ustreznosti konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. IP tako ne more v okviru mnenja namesto upravljavcev (v konkretnem primeru občine) sprejemati odločitev o ustreznosti in dopustnosti konkretnih obdelav osebnih podatkov, v vašem primeru snemanja seje občinskega sveta in objave posnetka na spletni strani občine. O tem lahko IP presoja zgolj v okviru inšpekcijskega postopka,

 

IP nadalje splošno pojasnjuje, da je v zvezi s snemanjem občinskih sej in objavo posnetkov s strani občine v preteklosti že pripravil več mnenj, iz katerih izhaja, da je snemanje seje občinskega sveta in objava posnetka na spletu dopustna ob upoštevanju določenih pogojev ter zagotovitvi ustreznih varovalk za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika (v konkretnem primeru občinskih svetnikov in drugih udeležencev seje občinskega sveta). IP pojasnjuje, da mora biti snemanje sej občinskega sveta primarno urejeno v aktih občine. Občinski svet ima vselej možnost, da sam odloči, kako bo zagotavljal javnost svojega dela in to uredi s poslovnikom ali z drugim aktom, ki ureja njegovo poslovanje. Možni pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov v tem okviru sta bodisi osebna privolitev posameznika iz točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (pri čemer je treba upoštevati podrobnejša določila glede pogojev, po katerih se šteje, da je privolitev veljavna, ki so določeni v 7. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov) bodisi t.i. pravna podlaga zakonitih interesov po četrtem odstavku 9. člena ZVOP-1 (Splošna uredba o varstvu podatkov v drugem odstavku 6. člena določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. O slednjem je treba presojati za vsako snemanje posebej.

V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti navzoči posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali (npr. za namen naprave zapisnika, namen posredovanja posnetka medijem ali za namen objave na svetovnem spletu) in koliko časa se bodo hranili. Če so določbe poslovnika o snemanju sej in uporabi posnetkov dovolj natančne in brez omejitev dostopne javnosti, bi lahko šteli, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot jo za določene namene ureja poslovnik (praviloma bo šlo za zagotavljanje javnosti dela občinskih organov), podana z udeležbo na seji. Ker lahko objava posnetkov javnih sej občinskega sveta na spletu pomeni hud poseg v zasebnost posameznika, je še toliko bolj pomembno, da se v poslovniku natančno opredelijo pogoji in namen objave. Ob tem je treba upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov iz točke c) prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki med drugim določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev zakonitega namena obdelave (v konkretnem primeru torej snemanja seje in objave posnetka).

 

Ob upoštevanju vsega navedenega IP povzema, da je snemanje in objava posnetkov sej občinskega sveta dopustna, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

1. imate vsakokratno predhodno privolitev vseh prisotnih na seji, ali pa je opravljena presoja za konkretni primer snemanja glede na določbe 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 in imate v poslovniku oziroma ustreznem aktu jasno navedeno kdaj se seje sveta snemajo in kdaj se posnetki predvajajo na določeni spletni strani občine;

2. je v poslovniku ali privolitvi posameznika jasno opredeljeno, za kakšen namen se seje občinskega sveta snemajo in javno predvajajo;

3. je poslovnik prosto dostopen vsem udeležencem sej občinskega sveta ter da so ti nanj opozorjeni tako, da se lahko šteje, da so seznanjeni z njegovo vsebino in da z njim soglašajo;

4. se posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej eventualno snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika;

5. se posnetki sej brišejo, ko je dosežen namen obdelave – po javnem predvajanju sej (kot je določeno) oziroma ko je pripravljen ustrezen zapisnik seje (tudi to mora biti navedeno v poslovniku).

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka