Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.01.2020
Naslov: Zvočni posnetek javne seje občinskega sveta kot IJZ
Številka: 0712-1/2019/2949
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, ali se uradni občinski zvočni posnetek redne javne seje občinskega sveta šteje za informacijo javnega značaja. Če da, ali se lahko posnetek posreduje drugim oziroma javno objavi?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da konkretne presoje zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru neobvezujočega mnenja ne more opraviti, temveč to lahko stori šele v postopku inšpekcijskega nadzora. V nadaljevanju vam v zvezi z vašim vprašanjem podajamo informacije splošne narave.

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ) prispeva k zagotavljanju odprtosti (transparentnosti) delovanja države v najširšem smislu in katerega namen je zagotoviti javnost in transparentnost delovanja organov ter omogočiti enako uresničevanje pravice vseh fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. V postopku po ZDIJZ torej ni pomembno, kdo je prosilec in s kakšnim namenom zahteva informacije, saj dostop do informacij javnega značaja lahko zahteva prav vsakdo. Če bi torej katera druga oseba od organa zahtevala dostop do istih dokumentov, bi se moral dostop dovoliti (oz. zavrniti) pod enakimi pogoji, kot osebi, ki je v konkretnem primeru prosilka. V postopku po ZDIJZ se torej presoja zgolj vprašanje, ali gre pri zahtevani informaciji za informacijo javnega značaja, ki je dostopna erga omnes, torej z vidika javnosti in se npr. posebnega statusa prosilca in njegovega morebitnega specialnega interesa ne upošteva.

 

Več o tem najdete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/ .

 

V vašem primeru mora torej zavezanec za konkretni posnetek presoditi, ali gre pri posnetku za prosto dostopne informacije javnega značaja ali ne. IP je o podobnih primerih že presojal v pritožbenih postopkih (vse odločbe IP so dostopne na naši spletni strani: www.ip-rs.si/ijz/). Eden takšnih primerov je odločba št. 090-98/2018 z dne 23. 5. 2018, ki je dostopna na spletni strani: https://www.ip-rs.si/ijz/prosilec-obcina-log-dragomer-3569/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=posnetek .

 

Ob tem IP izpostavlja, da zvočni posnetki, poleg osnovnih osebnih podatkov (ime in priimek, funkcija in delovno mesto) lahko vsebujejo tudi druge osebne podatke, in sicer:

  • glasovne značilnosti prisotnih na seji - barva, ton, glasnost, glasovne motnje (npr. hripavost), frekvenčne značilnosti zvoka itd. Glas je biometričen podatek in za vsakega posameznika edinstven, kar pomeni, da služi kot identifikator.
  • jezikovne in druge govorne značilnosti – hitrost govora, govorne motnje (npr. »požiranje« posameznih glasov, jecljanje, ipd.), retorične veščine, jasnost izražanja, razločnost, naglas, narečne prvine, tujejezični vložki ter jezik nasploh;
  • druge spremljajoče osebnostne značilnosti prisotnih na seji - govorčeva osebnost, vedenjske značilnosti, odnos do slušateljev, odnos do stvari, o kateri je govora, vedenje, čustva, razpoloženje in podobno (udeleženec seje in/ali govorec je na primer lahko aroganten, nestrpen, kritičen, osoren, ponižen, potrpežljiv, prijazen in ljubezniv ipd.).

Posameznikov glas namreč vsebuje tolikšno množico osebnih podatkov, da se da posameznika z njimi natančno in nedvoumno določiti.

 

IP še dodaja, da dejstva, da gre za javno sejo občinskega sveta, ni mogoče tolmačiti na način, da so s tem vsi zvočni posnetki s takšne seje občinskega sveta avtomatično in v celoti prosto dostopni javnosti. Javnosti sej po mnenju IP ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno vse javne seje brez ustrezne pravne podlage zvočno snemati ter posnetke hraniti, nadalje obdelovati in objaviti povsem neodvisno od takšne pravne podlage in ne da bi bili posamezniki, ki so bili snemani, vnaprej seznanjeni z namenom obdelave njihovih osebnih podatkov (zvočnih posnetkov). Namreč, v skladu z določbami ZVOP-1 morajo biti posamezniki v primeru snemanja sej občinskih svetov predhodno seznanjeni, da se seja snema, kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo posnetki uporabljali (npr. za namen naprave zapisnika, namen posredovanja posnetka medijem ali za namen objave na svetovnem spletu) in koliko časa se bodo shranjevali.

 

IP v okviru podaje neobvezujočega mnenja, ne more opraviti konkretne presoje, ali gre v opisanem primeru za prosto dostopno informacijo javnega značaja. V zvezi z navedenim vas napotujemo, da pri zavezancu (tj. občini) vložite zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Na spletni IP so na razpolago tudi obrazci za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi ZDIJZ: https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/.

 

***

 

IP prav tako izpostavlja, da je v zvezi s snemanjem občinskih sej s strani občine v preteklosti že pripravil več mnenj, ki smiselno enako veljajo tudi ob upoštevanju nove evropske ureditve varstva osebnih podatkov. Iz teh izhaja, da mora biti snemanje sej občinskega sveta primarno urejeno v aktih občine. Občinski svet ima vselej možnost, da sam odloči, kako bo zagotavljal javnost svojega dela in to uredi s poslovnikom (ali drugim aktom, ki ureja njegovo poslovanje). Možni pravni podlagi sta bodisi osebna privolitev posameznika iz točke (a) odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe (drugi odstavek 9. člena ZVOP-1, pri čemer mora soglasje zadostiti zahtevam po Splošni uredbi) bodisi t.i. pravna podlaga zakonitih interesov po četrtem odstavku 9. člena ZVOP-1 (Splošna uredba v odstavku 2, določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe), ki določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. O slednjem je treba presojati za vsako snemanje posebej.

 

IP povzema, da je snemanje in objava posnetkov sej občinskega sveta dopustna, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

1. obstaja vsakokratna predhodna privolitev vseh prisotnih na seji, ali pa je opravljena presoja za konkretni primer snemanja glede na določbe četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1 in je v poslovniku oziroma ustreznem aktu občine jasno navedeno, kdaj se seje sveta snemajo in kdaj se posnetki predvajajo na določeni spletni strani občine (ali televizijskem kanalu);

2. je v poslovniku ali privolitvi posameznika jasno opredeljeno, za kakšen namen se seje občinskega sveta snemajo in javno predvajajo;

3. je poslovnik prosto dostopen vsem udeležencem sej občinskega sveta ter da so ti nanj opozorjeni tako, da se lahko šteje, da so seznanjeni z njegovo vsebino in da z njim soglašajo;

4. se posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej eventualno snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika;

5. se posnetki sej brišejo, ko je dosežen namen obdelave – po javnem predvajanju sej (kot je določeno) oziroma ko je pripravljen ustrezen zapisnik seje (tudi to mora biti navedeno v poslovniku).

 

S spoštovanjem,

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka