Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.02.2019
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta
Številka: 0712-1/2019/310
Vsebina: Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, če bi bil sporen predlog vaše svetniške skupine občinskemu svetu, da svoj poslovnik spremeni tako, da bi se seje občinskega sveta snemale, posnetki pa bi bili javno objavljeni določeno časovno obdobje (npr. 12 mesecev) na občinskih spletnih straneh. Zanima vas še, če je sprejemljivejši drug predlog, in sicer da bi sestavili obrazec, soglasje, ki bi ga svetnik/udeleženec seje lahko podpisal ali pa ne – po svojem prostem preudarku. Posnetki, ki bi vključevali udeležence seje, ki ne bi podpisali soglasja, bi bili eliminirani iz javne objave.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo nekaj splošnih pojasnil v zvezi z vašimi vprašanji, končna presoja pa je naloga in odgovornost občine. IP poudarja, da Ine more namesto upravljavcev (v konkretnem primeru občine) sprejemati odločitev, o ustreznosti in dopustnosti konkretnih obdelav osebnih podatkov, v vašem primeru snemanja seje občinskega sveta. O tem lahko IP presoja zgolj v okviru inšpekcijskega postopka, pri čemer je pomemben tako namen snemanja, kot tudi kdo snema.

 

V zvezi s snemanjem občinskih sej s strani občine je IP v preteklosti že pripravil več mnenj, ki smiselno enako veljajo tudi ob upoštevanju nove evropske ureditve varstva osebnih podatkov.1 Iz teh izhaja, da mora biti snemanje sej občinskega sveta primarno urejeno v aktih občine. Občinski svet ima vselej možnost, da sam odloči, kako bo zagotavljal javnost svojega dela in to uredi s poslovnikom (ali drugim aktom, ki ureja njegovo poslovanje). Možni pravni podlagi sta bodisi osebna privolitev posameznika iz točke a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (drugi odstavek 9. člena ZVOP-1, pri čemer mora soglasje zadostiti zahtevam po Splošni uredbi) bodisi t.i. pravna podlaga zakonitih interesov po četrtem odstavku 9. člena ZVOP-1 (Splošna uredba v drugem odstavku, določa, da države članice lahko ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) prvega odstavka 6. člena Splošne Uredbe), ki določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. O slednjem je treba presojati za vsako snemanje posebej.

 

V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali (npr. za namen naprave zapisnika, namen posredovanja posnetka medijem ali za namen objave na svetovnem spletu) in koliko časa se bodo shranjevali. Če so določbe poslovnika o snemanju sej in uporabi posnetkov dovolj natančne in brez omejitev dostopne javnosti, bi lahko šteli, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot jo za določene namene ureja poslovnik (praviloma bo šlo za zagotavljanje javnosti dela občinskih organov), podana z udeležbo na seji. Ker lahko objava posnetkov javnih sej občinskega sveta na spletu pomeni hud poseg v zasebnost posameznika, je še toliko bolj pomembno, da se v poslovniku natančno opredelijo pogoji in namen objave. Po ZVOP-1 je pri obdelavi osebnih podatkov vedno treba upoštevati tudi načelo sorazmernosti iz 3. člena (enako ureja načelo najmanjšega obsega podatkov iz točke c) prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe), ki med drugim zahteva, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, po obsegu primerni glede na namene obdelave, kar pomeni, da je treba dobro utemeljiti namen in trajanje proaktivne objave, ki opravičuje poseg v zasebnost posameznika.

 

Ob upoštevanju vsega navedenega IP povzema, da je snemanje in objava posnetkov sej občinskega sveta dopustna, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

1. imate vsakokratno predhodno privolitev vseh prisotnih na seji, ali pa je opravljena presoja za konkretni primer snemanja glede na določbe četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1 in imate v poslovniku oziroma ustreznem aktu jasno navedeno, kdaj se seje sveta snemajo in kdaj se posnetki predvajajo na določeni spletni strani občine (ali televizijskem kanalu);

2. je v poslovniku ali privolitvi posameznika jasno opredeljeno, za kakšen namen se seje občinskega sveta snemajo in javno predvajajo;

3. je poslovnik prosto dostopen vsem udeležencem sej občinskega sveta ter da so ti nanj opozorjeni tako, da se lahko šteje, da so seznanjeni z njegovo vsebino in da z njim soglašajo;

4. se posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej eventualno snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika;

5. se posnetki sej brišejo, ko je dosežen namen obdelave – po javnem predvajanju sej (kot je določeno) oziroma ko je pripravljen ustrezen zapisnik seje (tudi to mora biti navedeno v poslovniku).

 

 

V upanju, da vam je naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka