Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.11.2019
Naslov: Pridobivanje OP za decembrsko obdaritev
Številka: 0712-1/2019/2654
Vsebina: Občine, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 5. 11. 2019 prejel vaš dopis glede pridobivanja osebnih podatkov otrok za decembrsko obdaritev. Navedli ste, da kot društvo, ki ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju družinske politike, in status humanitarne organizacije, organizirate obdaritev dedka Mraza, ki poteka v decembru. Od lani, ko se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR), imate težave pri zbiranju naslovov otrok, ki so upravičeni do darila. Zanima vas, ali obstaja kakšna zakonska podlaga, da lahko pridobite te podatke od občine.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Občina lahko posamezni organizaciji posreduje osebne podatke otrok za namen obdarovanja le v primeru, da je na to organizacijo skladno z ZLS prenesla izvajanje naloge iz 18. alineje drugega odstavka 21.a člena ZLS (»lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov«).

 

Temeljna zahteva pri obdelavi osebnih podatkov je, da za obdelavo obstaja ustrezna pravna podlaga (tako po ZVOP-1 kot po Splošni uredbi o varstvu podatkov). Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Javni sektor (kamor spadajo občine) lahko načeloma obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona (točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Privolitev je dopustna le izjemoma, kadar gre za neoblastno delovanje javnega sektorja ali če tako izrecno določa zakon.

 

IP je pri svojem delu že obravnaval primere s podobno vsebino in o tem izdal neobvezna mnenja, zato vam predlagamo, da se z njimi seznanite na spletni strani IP, kjer lahko s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov (www.ip-rs.si/vop/) poiščete npr. mnenje, št. 0712-1/2015/923 z dne 30. 3. 2015 (Pridobitev osebnih podatkov od občine).

 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljnjem besedilu ZLS) v prvem odstavku 21.a člena določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Občina lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov prebivališča, rojstni podatki, podatki o nepremičninah in osebnih vozilih in druge podatke v skladu z zakonom. Po šestem odstavku navedenega člena lahko občina, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. ZLS v 21. členu določa naloge, ki jih za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja občina, in za kar sme pridobivati in nadalje obdelovati osebne podatke. Med nalogami je našteto tudi, da občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

 

Odvisno od konkretnih okoliščin primera bi lahko navedeno razumeli kot podlago tudi za posredovanje osebnih podatkov otrok za namen posamičnega obdarovanja. Vendar če občina z društvom, ki želi pridobiti osebne podatke o »upravičencih do daril«, nima sklenjene pogodbe o izvajanju socialnega programa, ki bi vsebovala tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov, društvu ne sme posredovati osebnih podatkov teh posameznikov. Status društva pa ne vpliva na izpolnjevanje pogojev glede posredovanja osebnih podatkov posameznikov tretjim osebam. Glede na status vašega društva IP sklepa, da s podatki o »upravičencih do daril« v pretežnem delu razpolagate tudi sami, kar pomeni, da v zvezi z decembrskim obdarovanjem otrok osebno privolitev staršev lahko pridobite tudi sami ob rednem stiku z njimi. Lahko pa društva (kot tudi občine) povabijo posameznike k obdarovanju tudi na druge načine – npr. preko občinskih glasil, oglasov, letakov v šolah in vrtcih ipd.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP