Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Razkritje zdravstvene dokumentacije svojcem pacienta

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 17.10.2018
Številka: 0712-3/2018/2006
Kategorije: Vpogled v lastne OP, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 11. 10. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali

je žena pacienta, ki je še vedno na zdravljenju pri vas in je nepriseben, upravičena do pridobitve njegove zdravstvene dokumentacije. Zlasti vas zanima, ali je do tega upravičena že med zdravljenjem ali šele po zaključku zdravljenja. Sklicujete se na Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Zakonec začasno ali trajno privolitveno nesposobnega pacienta je, ob izpolnjevanju splošnih pogojev, upravičen do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo pacienta že v času izvajanja zdravstvene oskrbe:

- če pacient ni vnaprej izkjučil žene iz kroga oseb, ki lahko odločajo o njegovi zdravstveni oskrbi v primeru njegove privolitvene nesposobnosti,

- če pacient nima zdravstvenega pooblaščenca in

- če pacient nima že postavljenega skrbnika.

O b r a z l o ž i t e v:

Zgornje stališče izhaja iz kombinacije določb:

  • šestega odstavka 41. člena ZPacP,
  • prvega ter drugega odstavka 38. člena ZPacP,
  • četrtega odstavka 37. člena ZPacP,
  • 32. člena ZPacP in
  • drugega odstavka 45. člena ZPacP.

Ker se omenjene določbe izrecno ali posredno ne omejujejo na čas vložitve svojčeve zahteve, menimo, da čas vložitve zahteve ni pomemben. Običajno pa se zahteve svojcev podajo že v času zdravljenja (npr. v času hospitalizacije), saj je zdravstvena dokumentacija pomembna ravno zaradi odločanja o zdravljenju, ki je v teku. Tudi ugotavljanje privolitvene nesposobnosti je v tem primeru bistveno lažje.

Prijazen pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka