Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

OP kandidatov na lokalnih volitvah

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 24.10.2018
Številka: 0712-3/2018/2128
Kategorije: Svetovni splet, Uradni postopki, Razno

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 24. 10. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah. V dopisu ste navedli, da kandidirate v svet krajevne skupnosti, na kar ste ugotovili, da je občinska volilna komisija javno objavila vaše osebne podatke, ne da bi vas o tem opozorila. Obrazec, ki ste ga izpolnili ob kandidaturi ni imel vsebine o objavi podatkov. Zmotilo vas je predvsem, da je objavljen vaš rojstni datum. Zanima vas, ali je to v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Objava osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah je lahko do izteka mandatne dobe zakonita po področni zakonodaji (Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o lokalnih volitvah).

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba (tako po Splošni uredbi o varstvu podatkov kot prej po ZVOP-1) imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena: »Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objave osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavljata Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17; v nadaljnjem besedilu ZVDZ) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljnjem besedilu ZLV).

Po 114. členu ZLV se glede vprašanj, ki v tem oddelku (IV. Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, op. IP) niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občinske svete. V primeru objavljenih osebnih podatkov na spletni strani https://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/ckvs_crnomelj.html gre za osebne podatke kandidatov, ki jih za vložitev kandidatur zahteva 72. člen ZLV, in sicer ime, priimek, rojstni podatki, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in delo, ki ga kandidat opravlja ter naslov njegovega stalnega prebivališča. Skladno s 74. členom ZLV se kandidature z zgoraj navedenimi osebnimi podatki kandidatov pred glasovanjem javno objavijo. Drugi odstavek navedenega člena namreč določa, da se glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in njihove objave smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. ZVDZ objavo seznamov potrjenih list kandidatov in seznamov kandidatov, o katerih se glasuje, določa v 61. členu.

Dodajamo še, da so podatki, ki se zbirajo na podlagi 72. člena ZLV, sicer varovani osebni podatki, za katere pa obstaja zakonita podlaga za javno objavo v določenem času za določeno obdobje. Po stališču Upravnega sodišča RS, sodba št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013, je objava seznamov potrjenih list kandidatov za volitve v Državni zbor zakonita vse do izteka mandatne dobe. Smiselno velja tudi za volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe ZLV, ki glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, napotuje prav na uporabo določb zakona o volitvah v državni zbor.

V upanju, da smo vam z našimi pojasnili pomagali, vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka