Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava fotografij otroka na FB s strani rejnika

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 25.10.2018
Številka: 0712-3/2018/2140
Kategorije: Svetovni splet, Postopki na centrih za socialno delo, Mediji, fotografije kot OP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali sme rejnik na svojem facebook profilu objavljati fotografije otrok, ki so v rejništvu. Zanima vas, kako je v primeru, da se z objavo strinjata oba starša.

  

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.  

Za objavo osebnih podatkov na družabnih omrežjih je ustrezna pravna podlaga podana v točki (a). Potrebno je torej pridobiti soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in če je ta posameznik otrok, soglasje zanj podajo starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki. V primeru, da starši podajo soglasje za objavo, rejnik torej lahko objavi fotografije, vendar pa tudi v tem primeru svetujemo, da se fotografije otrok objavlja v čimmanjši meri.

Če ocenite, da bi bila objava otrokovih fotografij na facebooku (kljub soglasju staršev) v nasprotju s koristmi otroka, pa vas opozarjamo, da sta na podlagi določb Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti tako center otroka kot tudi center rejnika dolžna spremljati razvoj otroka v rejništvu ter izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško pogodbo. Center otroka po potrebi ukrepa tako, da se v vseh primerih in na najboljši način uresničuje namen rejništva. Na podlagi 6. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) država namreč zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to zahtevajo druge koristi otrok. CSD je torej dolžan posredovati v primerih, ko ravnanje staršev oz. rejnikov ni v korist otroka.     

Lepo vas pozdravljamo,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

Pripravila:

Sonja Božič Testen,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov