Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vpogled v in kopija videoposnetka

+ -
Datum: 30.07.2021
Številka: 07121-1/2021/1347
Kategorije: Video in avdio nadzor||Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem vas zanima, kako zahtevati vpogled v videoposnetke varnostnih kamer, kjer ste vidni vi, in pridobiti njihovo kopijo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pojem osebni podatki pomeni skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Osebni podatek je lahko tudi posnetek, na katerem je posameznik določen ali določljiv.

 

Člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov ureja pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (poimenovana tudi pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki). Prvi odstavek tega člena določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov, ter določene informacije, ki so v določbi natančno naštete. Upravljavec je po tretjem odstavku istega člena dolžan zagotoviti tudi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Skladno s členom 12(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov se zahtevani osebni podatki in informacije načeloma zagotovijo brezplačno. Razumno pristojbino pa lahko upravljavec zaračuna v primeru pretiranih zahtev posameznika ali za dodatne kopije.

 

Svetujemo vam, da na upravljavca podatkov naslovite pisno zahtevo za seznanitev s svojimi podatki, pri čemer lahko uporabite tudi naš neobvezen obrazec: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP). O vaši zahtevi je upravljavec dolžan odločiti najkasneje v enem mesecu (izjemoma lahko ta rok podaljša za največ dva meseca). Zoper molk ali zavrnilni odgovor imate možnost pritožbe o kateri odloča IP. Pritožbo tudi lahko vložite na našem neobveznem obrazcu: Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP).

 

Več informacij o pravici do seznanitve in o tem, kako jo uveljavljati, lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

IP pa na koncu še pojasnjuje, da ima posameznik v okviru pravice do seznanitve pravico seznaniti se le z lastnimi osebnimi podatki in ne pa tudi s podatki tretjih oseb.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP