Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Videonadzor zaposlenih v proizvodnji

+ -
Datum: 31.01.2022
Številka: 07121-1/2022/103
Kategorije: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 14. 1. 2022 prejel vaš elektronski dopis, v katerem nas prosite za nasvet, kaj lahko storite, saj naj bi vas vaš delodajalec na delovnem mestu neupravičeno nadzoroval s številnimi video kamerami. Pojasnjujete nam, da opravljate delo v proizvodnji, kjer vas vaš delodajalec nadzira preko postavljenih kamer nad celotnim delovnim območjem proizvodnje, v skladišču ter tiskarni. Dodajate, da delodajalec do žive slike dostopa preko svojega telefona in dodatnega ekrana v pisarni.  Navajate, da naj bi bil razlog snemanja predvsem zaradi nadzora nad delom zaposlenih ter  zaščite strojev in ostalih materialih sredstev.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da se za videonadzor v najširšem smislu šteje uporaba video kamer za sistematično snemanje, prenos in shranjevanje žive slike z ene lokacije na drugo, prav tako pa tudi vse rešitve, ki zajemajo zgolj prenos žive slike brez snemanja (t.i. podaljšano oko). Splošna uredba področja videonadzora podrobneje ne ureja, dopušča pa podrobnejšo ureditev v nacionalni zakonodaji, zato med drugim v tem delu ostaja v veljavi ZVOP-1, ki regulira videonadzor v čl. 74 do 77. 

 

Pri tem pojasnjujemo, da je odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora vedno na upravljavcu osebnih podatkov (vašemu delodajalcu), ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov, kot podobno velja tudi za druge inšpekcijske organe. IP tako tudi ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali je način izvajanja videonadzora in pri tem prenos žive slike na telefon delodajalca dopusten in ustrezen, kajti to bi IP lahko storil le v okviru izvedenega inšpekcijskega nadzora. V nadaljevanju vam zato posredujemo le nekaj splošnih pojasnil, v okviru naše obstoječe prakse, v katerem smo že odgovorili na podobna vprašanja glede videonadzora na delovnem mestu:

 

  • Mnenje IP št. 07121-1/2021/1241 z dne 15. 7.2021;
  • Mnenje IP št. 07121-1/2021/33 z dne 11. 1. 2021;
  • Mnenje IP št. 0712-1/2019/3024 z dne 24. 1. 2020;
  • Mnenje IP št. 0712-1/2019/1656 z dne 12. 7. 2019.

 

IP upoštevaje izpostavljena mnenja poudarja, da je izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov (za delovne prostore gre šteti vse prostore in površine, kjer zaposleni opravljajo svoje delovne naloge), kot ga določa 77. člen ZVOP-1, dovoljeno le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Odločanje o nujnosti in potrebnosti uvedbe videonadzora (kar predstavlja tudi zgolj prenos žive slike brez snemanja) je na strani upravljavca, ki pa mora slediti zgolj zgoraj navedenim in dopustnim namenom, upravičenost pa se mora vedno presojati od primera do primera, kar pomeni, da mora biti osnovno vodilo pri uvedbi videonadzora načelo, da se ta uvede le takrat, kadar ni na razpolago drugega milejšega ukrepa za dosego teh namenov.

 

Vsekakor mora upravljavec, v kolikor bi se odločil za izvajanje videonadzora na delovnem mestu, poskrbeti za vse obveznosti, ki jih ima v povezavi z varnostjo obdelave iz člena 32 Splošne uredbe oziroma zavarovanjem osebnih podatkov iz 24. in 25. člena ZVOP-1, obveščanja posameznikov o izvajanju videonadzora (74. člen ZVOP-1 v povezavi s 13. členom Splošne uredbe), posvetovanja z reprezentativnim sindikatom, če ta obstaja (77. člen ZVOP-1) itd.

 

V kolikor menite, da se videonadzor v vašem podjetju izvaja nezakonito, lahko tudi podate prijavo pri IP (uporabite lahko tudi obrazec, dostopen na naši spletni strani - Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)). Prijava je lahko oddana tudi anonimno. IP pa je tudi, ko je prijavitelj znan, zakonsko obvezan varovati vir prijave.

 

Svetujemo vam, da si več o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih preberete v smernicah IP Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju oz. v že objavljenih mnenjih IP, ki so dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/, kjer si lahko poiščete in preberete mnenja glede na konkretno ključno besedo, ki vas zanima (npr. “videonadzor”).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica pooblaščenke

      

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Grega Rudolf, mag. upr. ved,

Asistent svetovalca pri IP