Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje zbora etažnih lastnikov

+ -
Datum: 17.10.2022
Številka: 07121-1/2022/1109
Kategorije: Privolitev, Snemanje sej in javnih dogodkov, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Zakoniti interesi

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede zvočnega snemanja zbora etažnih lastnikov. Zanima vas, ali je tehnični zajem pogovora brez vednosti in soglasja prisotnih dopusten in če ne, na koga se obrniti za pravno varnost.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v okviru zvočnega snemanja zbora etažnih lastnikov bi lahko predstavljala privolitev posameznikov.

 

Eventualno bi lahko upravljavec te podatke obdeloval na podlagi zakonitih interesov, vendar je pri tej pravni podlagi dolžan predhodno opraviti in dokumentirati t.i. test zakonitih interesov.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma pojasnjuje, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V okviru nezavezujočega mnenja vam lahko poda zgolj splošna pojasnila in priporočila.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora imeti upravljavec zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (to je lahko privolitev, pogodba, zakon, zakoniti interesi itn.).

 

IP ocenjuje, da bi v konkretnem primeru najbolj ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v okviru zvočnega snemanja zbora etažnih lastnikov predstavljala predhodna privolitev vsakega etažnega lastnika, torej točka a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Več o privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Poleg privolitve bi lahko snemanje lastnikov eventualno temeljilo tudi na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov (točka f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov). IP poudarja, da mora v tem primeru upravljavec izkazati in argumentirati, da je snemanje zbora potrebno in zakaj. Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. Prav tako je treba vedno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov (člen 5(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki predpisuje, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in po obsegu omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Upravljavec je dolžan ne glede na pravno podlago, na temelju katere obdeluje osebne podatke, v skladu s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov posameznikom na jasen in pregleden način zagotoviti osnovne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na primer informacije o tem, kdo obdeluje osebne podatke, v kakšne namene obdeluje podatke, koliko časa jih hrani in druge informacije, ki jih navedena določba predpisuje. Več o tem si lahko preberete na spletni strani https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/.

 

Več o obdelavi osebnih podatkov v večstanovanjskih stavbah pa si lahko preberete v Smernicah za upravnike večstanovanjskih stavb, ki so dostopne na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf.

 

Prav tako je IP na podobna vprašanja že odgovarjal in o tem izdal neobvezna mnenja, s katerimi se lahko seznanite na povezavi https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/ (kategorija »Stanovanjsko in nepremičninsko pravo«), npr. mnenje št. 07121-1/2022/693 z dne 21. 6. 2022, mnenje št. 07120-1/2020/1989 z dne 4. 10. 2021, mnenje št. 07121-1/2021/1753 z dne 14. 9. 2021 in mnenje št. 0712-1/2019/2969 z dne 26.12.2019.

 

Kot že pojasnjeno, lahko IP presoja zakonitost obdelave osebnih podatkov šele v postopku inšpekcijskega nadzora. V kolikor menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, lahko podate prijavo v zvezi z domnevnimi kršitvami pri IP. Uporabite lahko obrazec »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)«, ki je objavljen na povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Več o vložitvi prijave si lahko preberete na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlo%C5%BEitev-prijave.

 

IP še dodaja, da lahko posameznik, ki meni, da se s snemanjem posega v njegove osebnostne pravice (npr. v pravico do lastnega glasu), uporabi tudi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja in sodijo v pristojnost sodišč. Tako je posameznik, ki neupravičeno zvočno snema druge, lahko podvržen odškodninski tožbi (134. člen Obligacijskega zakonika) ali uvedbi kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja neupravičenega zvočnega snemanja (137. člen Kazenskega zakonika).

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka