Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pravica do vpogleda v posnetek vozila

+ -
Datum: 08.04.2021
Številka: 07121-1/2021/676
Kategorije:Delovna razmerja, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je upravnik plačljivega parkirišča zaradi povzročene škode poslal zahtevek lastniku vozila, ki je samostojni podjetnik. Pojasnjujete, da je ta v odgovoru na prejeto opozorilo navedel, da osebno vozilo uporabljajo njegovi zaposleni za razvažanje blaga ter da prosi za vpogled v posnetek, da bo lahko prepoznal to osebo. Zanima vas, ali ima delodajalec pravico do vpogleda v posnetek vozila, ki je last delodajalca in na katerem je vidna podoba voznika, ki je domnevno eden od zaposlenih pri delodajalcu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Pri posredovanju posnetka videonadzornih kamer ločimo posredovanje posamezniku zaradi izvrševanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter posredovanje tretjim osebam na ustrezni pravni podlagi.

 

Prvi odstavek člena 15 Splošne uredbe, ki ureja pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravico dostopa, določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov ter določene informacije, ki so natančno naštete v tej določbi. Skladno s tretjim odstavkom člena 15 Splošne uredbe je dolžan upravljavec zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

Pojem osebni podatki pomeni skladno s členom 4(1) Splošne uredbe katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Ker se pojem osebnih podatkov razlaga široko, bi bil lahko lastnik vozila v okviru uveljavljanja pravice do seznanitve upravičen od upravljavca parkirišča pridobiti posnetek videonadzorne kamere v delu, ki se nanaša na njegovo vozilo. Kot pritožbeni organ IP v okviru mnenja tega ne more dokončno presojati. Opozarja pa, da ima posameznik od izvajalca videonadzora pravico pridobiti le tisti del videoposnetka, ki se nanaša nanj. To pomeni, da je zaradi varovanja pravic drugih posameznikov dolžan upravljavec prekriti oziroma zamegliti osebne podatke drugih posameznikov na posnetku. Na podlagi pravice dostopa iz člena 15 Splošne uredbe posameznik od upravljavca torej ni upravičen (niti za namen uveljavljanja, izvajanja ali obrambo pravnih zahtevkov) pridobiti celotnega posnetka parkirišča z osebnimi podatki drugih posameznikov.

 

Tretjim osebam pa lahko izvajalec videonadzora posreduje posnetke zgolj pod pogojem, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe (npr. na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije). IP meni, da 48. člen Zakona o delovnih razmerjih za delodajalca v konkretnem primeru ne bi predstavljal zadostne pravne podlage za pridobitev video nadzornega posnetka, na katerem naj bi bila vidna podoba zaposlenega, zaradi ugotavljanja, kdo je bil povzročitelj škode.

 

 

 

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov