Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Porabniki elektrike v večstanovanjski stavbi

+ -
Datum: 08.04.2021
Številka: 07121-1/2021/678
Kategorije:Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste v vaši večstanovanjski stavbi opazili, da je poraba skupne elektrike visoka. Menite, da so poslovni prostori priklopljeni na skupno elektriko v stavbi in stanovalci zanje plačujete elektriko. Od podjetja, ki dobavlja elektriko, in upravnika ste zahtevali podatke o tem, kdo vse uporablja skupno elektriko, vendar vam tega zaradi varstva osebnih podatkov niso želeli razkriti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more podati konkretne ocene glede zakonitosti določene obdelave osebnih podatkov, temveč se lahko konkretno opredeli šele v postopku inšpekcijskega nadzora. Zato vam IP v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila, ki so vam lahko v pomoč.

 

IP pojasnjuje, da osebni podatki predstavljajo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. To pomeni, da podatki v zvezi s pravnimi osebami niso osebni podatki, ki bi jih varovala zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

 

Glede na dejansko stanje, kot izhaja iz vašega elektronskega sporočila, IP pojasnjuje, da v kolikor je delitev stroškov elektrike za posameznega etažnega lastnika soodvisna od porabe drugih etažnih lastnikov, potem so etažni lastniki upravičeni pridobiti vse podatke (tudi osebne), ki jih potrebujejo, da lahko preverijo, ali je obračun stroškov pravilen. Na ta način lahko etažni lastniki sproti preverijo, ali upravnik pravilno opravlja svoje delo oz. ali je pravilno razdelil stroške med etažne lastnike. Nadzor nad delom upravnika namreč opravljajo etažni lastniki, v ta namen lahko tudi imenujejo nadzorni odbor, katerega temeljna naloga je nadzor nad delom upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev (39. člen Stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: SZ-1). SZ-1 v 65. členu za namene nadzora tudi določa, da mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku na njegovo zahtevo, vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, v knjigovodske listine, ki so pridobljene na podlagi pogodb in poslovnih razmerij upravnika s tretjimi osebami in v stanje rezervnega sklada večstanovanjske stavbe.

 

Če je torej posredovanje določenih osebnih podatkov potrebno za pravilno ugotovitev obveznosti v odnosu do ostalih etažnih lastnikov, potem ste etažni lastniki do njih upravičeni. To pomeni, da vam jih lahko upravnik posreduje brez privolitve drugih etažnim lastnikom (v konkretnem primeru lastnikov poslovnih prostorov). Ti podatki se smejo posredovati samo na način, ki onemogoča, da bi se z njimi seznanile nepooblaščene osebe. Pri posredovanju osebnih podatkov pa mora upravljavec upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. IP vam na podlagi navedenega svetuje, da se s svojo zahtevo vnovič obrnete na upravnika večstanovanjske stavbe ali na dobavitelja elektrike.

 

IP je na podobna vprašanja že odgovarjal, zato vas v nadaljevanju napotuje na dve objavljeni mnenji:

 

Ob tem vas napotujemo tudi na smernice IP o obdelavi osebnih podatkov v okviru upravljanja večstanovanjskih stavb:

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

informacijska pooblaščenka               

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP