Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Podatki o članih gospodinjstev za obračun smetarine

+ -
Datum: 17.05.2021
Številka: 07121-1/2021/926
Kategorije:Občine, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste želeli od komunalnega podjetja pridobiti poimensko navedbo članov gospodinjstva, za katere vam zaračunavajo smetarino. Odgovorili so vam, da s podatkom ne razpolagajo, saj naj bi bila na podlagi odločbe IP podlaga za obračun smetarine le število članov gospodinjstva. Zanima vas, ali je število članov gospodinjstva dovoljšen in pravno dopusten podatek za obračun smetarine. Nadalje vas zanima še, ali je v skladu z omenjeno odločbo IP občina, ki je dolžna zagotavljati opravljanje obvezne lokalne javne službe, javnemu podjetju posredovati osebne podatke, ki so potrebni za obračun smetarine (ime in priimek posameznih članov gospodinjstva in št. članov)? Prav tako vas zanima, ali je uporabnik dolžan sporočiti komunalnemu podjetju spremembo prebivališča ali je te ažurirane podatke (v skladu z odločbo IP) podjetje dolžno pridobiti oz. mu jih mora posredovati občina.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Informacijski pooblaščenec po izdaji konkretnih inšpekcijskih odločb teh načeloma ne komentira oziroma v neobveznem mnenju ne more podati nikakršne drugačne interpretacije, kot je bila podana v posamezni inšpekcijski odločbi. Kljub temu, da so konkretne odločbe vezane na konkretno in specifično dejansko stanje, v vašem primeru ugotavljamo, da vsebina objavljene (anonimizirane) inšpekcijske odločbe v celoti odgovarja na vprašanja, ki ste nam jih zastavili. Zaradi preglednosti utemeljitev, ki vsebuje odgovore na vaša vprašanja, navajamo tudi v tem mnenju.

 

IP […] pojasnjuje, da iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZLS) izhaja, da lokalna skupnost samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, med katere sodijo tudi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe (tudi komunalne storitve). Lokalna skupnost je zavezana zagotavljati opravljanje javnih služb, ki jih določi sama, in javnih služb, za katere je tako določeno s posameznimi zakoni. Dejavnosti s področja komunalnega gospodarstva so opredeljene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe predvsem z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVO). Tako npr. občina samostojno organizira zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo. Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb med drugim tudi z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij (enako določa tudi Zakon o gospodarskih javnih službah, na katerega se sklicuje tudi ZVO-1 v 149. členu).


Skladno z določbami 21.a člena ZLS občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Glede na to, da v konkretnem primeru občina zagotavlja opravljanje obvezne lokalne javne službe preko Javnega podjetja Komunala … d.d. (v nadaljevanju javno podjetje), velja možnost pridobivanja potrebnih podatkov za potrebe opravljanja obvezne gospodarske javne službe tudi za samo javno podjetje. Povedano drugače, občina, ki je dolžna zagotavljati opravljanje obvezne lokalne javne službe, mora javnemu podjetju, ki opravlja servisne storitve v zvezi s to javno službo namesto nje, posredovati osebne podatke, ki so za to potrebni in primerni. Ker se po pojasnilu zavezanca strošek odvoza odpadkov v občinah, v katerih izvaja to komunalno službo, zaračunava po številu uporabnikov posameznega gospodinjstva (kar izhaja tudi iz določb Odlokov, ki so jih za namen zaračunavanja stroškov za odvoz odpadkov sprejele občine, v katerih zavezanec izvaja javno službo), se ugotovi, da je zavezanec v pogodbenem razmerju z nosilcem gospodinjstva, kateremu tudi mesečno zaračunava strošek za odvoz smeti. Iz navedenega IP ugotavlja, da je glede na določbe člena 5(c) Splošne uredbe ustrezna, primerna oz. sorazmerna obdelava osebnih podatkov v konkretnih okoliščinah, za izvrševanje namena (zaračunavanje stroška odvoza smeti posameznim gospodinjstvom) takšna, da zavezanec za dosego tega namena potrebuje zgolj osebne podatke nosilca gospodinjstva in število članov gospodinjstva. Navedene osebne podatke lahko, kot rečeno, zavezancu posreduje občina. Pri tem velja poudariti, da občina lahko posreduje zavezancu samo tiste osebne podatke, ki jih ta nujno potrebuje za zaračunavanje cene storitev javne službe ravnanja z odpadki (osebne podatke nosilcev gospodinjstva in število članov, ki bivajo v gospodinjstvu, v kolikor se strošek smetarine določa glede na število članov gospodinjstva). Iz navedenega je IP zaključil, da bi zavezanec moral obdelovati osebne podatke nosilcev gospodinjstev na podlagi točke e člena 6(1) Splošne uredbe, cit.: »obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu«. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov ostalih članov gospodinjstev pa zavezanec pri opravljanju navedenih nalog občine, nima.

 

V primeru napačnega obračunavanja smetarine, vam svetujemo, da se obrnete bodisi na občino bodisi napačno število članov gospodinjstva skušate razčistiti s komunalnim podjetjem. Kot zgoraj opisano pa komunalno podjetje z osebnimi podatki drugih članov gospodinjstev (razen nosilca gospodinjstva) v takšnem načinu zaračunavanja smetarine, ne sme razpolagati.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov