Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obrazec PCT

+ -
Datum: 22.11.2021
Številka: 07120-1/2021/580
Kategorije: Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Na IP ste se obrnili z vprašanjem glede samotestiranja v osnovni šoli, zanima vas, ali je ustrezna izjava staršev, v kateri podajo soglasje, da se otroci samotestirajo v šoli. Prav tako vas zanima, ali je ustrezno, da na tej izjavi starši navedejo, ali je njihov otrok cepljen ali prebolevnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali je v konkretnem primeru podana kršitev varstva osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določena obdelava podatkov zakonita. Glede vašega vprašanja vam IP v okviru nezavezujočega mnenja ne more podati dokončnega odgovora, zato vam podaja splošne usmeritve in pojasnila zgolj glede obdelave osebnih podatkov.

Trenutno veljavni odlok učencem osnovnih šol in dijakom za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa nalaga obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. V skladu z odlokom lahko šola na podlagi soglasja staršev ali drugih zakonitih zastopnikov (če gre za mladoletnega otroka) vpogleda v dokazilo glede izpolnjevanja pogoja PCT za učenca ali dijaka, vendar le z namenom, da se tem učencem in dijakom ni potrebno samotestirati. Predpis ne predvideva, da bi se glede izpolnjevanja pogoja PCT lahko vodili seznami. IP je mnenja, da v kolikor je to potrebno za organizacijo vzgojno-izobraževalnega programa in v korist otrok, lahko posamezen učitelj za posamezen razred v obliki neformalnega pripomočka vodi svoj seznam učencev ali dijakov, ki PCT pogoj že izpolnjujejo, vendar le z namenom, da otrokom oziroma njegovim staršem ali zakonitim zastopnikom ni potrebno vsakič znova dokazovati izpolnjevanje PCT pogoja, in ne za druge namene. V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov lahko takšen seznam obsega le tiste podatke, ki so nujno potrebni za namen njihovega zbiranja - ime in priimek ter do kdaj posameznik izpolnjuje pogoj PCT (brez beleženja drugih podatkov, ki niso ključni, npr. ali je posameznik prebolevnik, ali je cepljen, vrsta cepiva in izvajalec cepljenja). Hrani jih lahko le toliko časa, kot je to nujno potrebno za namen njihovega zbiranja. Poleg tega je potrebno zagotoviti, da se druge osebe ne morejo seznaniti z osebnimi podatki otrok ali dijakov, temveč so ti dostopni le za to pooblaščeni osebi.

IP opozarja, da ni nikakor dovoljeno voditi centralnih seznamov oziroma evidenc glede izpolnjevanja pogoja PCT učencev ali dijakov na ravni šole. Prav tako šola nima pravne podlage za hrambo dokazil glede izpolnjevanja pogojev PCT učencev ali dijakov, temveč lahko pooblaščeni učitelj ali ravnatelj v dokazilo le vpogleda. Šola mora zagotoviti, da se v tem procesu čim bolj spoštuje zasebnost otrok in da se celoten postopek izvaja na način, ki varuje pravice in koristi otrok

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more dokončno presojati konkretnega obrazca posameznega upravljavca. Presoja glede zakonitosti obdelave oziroma obstoja pravne podlage za posamezno obdelavo in odgovornost zanjo je vedno na upravljavcu osebnih podatkov.

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Ker smo v zvezi s to problematiko izdali smernice, vam predlagamo, da se z njimi seznanite na tej povezavi:

https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-o-preverjanju-pct-pogoja-za-%C5%A1ole

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Prav tako pa so vam v pomoč lahko tudi ostale smernice in vodniki, dostopni na spletni strani IP:

ttps://www.ip-rs.si/publikacije/priročniki-in-smernice/.

 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka

 

Manja Resman

Svetovalka IP

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.