Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava imen in priimkov na spletni strani

+ -
Datum: 08.04.2021
Številka: 07121-1/2021/677
Kategorije:Privolitev, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, če lahko učenka na lastni spletni strani, ki ni množično obiskana, v zahvali, ki jo želi objaviti, navede imena in priimke mentorjev brez njihovih soglasij. Pojasnjujete, da so mentorji poznane osebe v zelo ozkem krogu, saj gre za privatno ''versko'' oziroma ''duhovno'' skupnost, ki tega ne izvaja v okviru dejavnosti. Mentorje bi lahko na podlagi navedbe imena in priimka povezal s tem le nekdo, ki pozna to okolje, tretje osebe pa ne. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more presojati, ali je objava osebnih podatkov posameznikov na spletni strani brez njihovih privolitev zakonita ali ne, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določena obdelava osebnih podatkov zakonita. Zato IP na vaše vprašanje v tem mnenju ne more dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja splošna pojasnila.

 

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov pomeni pojem »osebni podatki« katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Pojem »obdelava« pa pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Glede na navedeno se objava imena in priimka na spletni strani šteje za obdelavo osebnih podatkov, saj je na podlagi teh podatkov posameznik praviloma določen. Za vsako obdelavo osebnih podatkov pa mora biti podana ustrezna pravna podlaga. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Točka (f) prvega pododstavka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

IP meni, da bi bila v konkretnem primeru, ko gre za objavo imena in priimka mentorjev na učenkini spletni strani, ustrezna pravna podlaga predvsem privolitev. Več o pogojih za veljavno privolitev si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ ter v smernicah Evropskega odbora o varstvu podatkov o privolitvi, ki so dostopne na: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sl_0.pdf.

 

Ob tem pa IP še dodaja, da se določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov po členu 2(2)(c) ne uporabljajo, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. Uvodna določba 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov podrobneje pojasnjuje, da se uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe v okviru izključno osebne ali domače dejavnosti ter s tem brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo. Osebne ali domače dejavnosti bi lahko vključevale korespondenco in seznam naslovov ali dejavnosti na socialnih omrežjih in na spletu v okviru tovrstnih dejavnosti. Ta uredba pa se uporablja za upravljavce ali obdelovalce, ki zagotavljajo sredstva za obdelavo osebnih podatkov za take osebne ali domače dejavnosti.

 

Objave imen in priimkov mentorjev bi v primeru, ki ga opisujete, morda lahko razumeli kot izjemo zasebne rabe, o čemer IP v okviru mnenja vsekakor ne more presojati. Treba pa je poudariti, da gre pri tem za izjemo, ki jo je treba tolmačiti ozko. Prav tako IP opozarja, da lahko objava osebnih podatkov tudi v primerih, ki ne sodijo v okvir določb Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja poseg v pravico drugih posameznikov do zasebnosti v širšem smislu, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Objava osebnih podatkov na svetovnem spletu lahko namreč predstavlja relativno visok poseg v posameznikovo zasebnost, posamezniki pa lahko občutijo različne vrste (tudi negativnih) posledic zaradi objave. Zato IP v takšnih situacijah vedno priporoča previdnost.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.