Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Mnenje glede uporabe spletnih piškotkov in nadzora nad uveljavljanjem pravil

+ -
Datum: 29.12.2020
Številka: 07121-1/2020/1921
Kategorije: Inšpekcijski postopki, Moderne tehnologije, Svetovni splet

Prejeli smo vaše vprašanje glede uporabe spletnih piškotkov in aktivnosti IP v zvezi s temi vprašanji.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Uvodoma pojasnjujemo, da Informacijski pooblaščenec podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven inšpekcijskih postopkov presojati konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov oz. se opredeliti do obdelave osebnih podatkov na konkretnih spletnih straneh, ki jih navajate. To je mogoče le v inšpekcijskem postopku.

Informacijski pooblaščenec je na področju piškotkov od uveljavitve pravil leta 2013 izvedel več kot 150 nadzorov, skladno s prioritetami obravnave zadev in resursi, ki so nam na voljo, saj IP nadzoruje širok spekter pravil o varstvu osebnih podatkov in so piškotki le eno od številnih perečih področij kršitev pravic posameznikov. V primeru ugotovljenih neskladnosti je bila zavezancem naložena odprava pomanjkljivosti. IP sodeluje tudi v tovrstnih čezmejnih postopkih nadzora zoper subjekte, ki poslujejo v več državah EU.

Prav tako stalno izdajamo mnenja in usmeritve, še posebej z vidika sprememb po uveljavitvi Splošne uredbe in glede na  nedavne sodbe Evropskega sodišča v zvezi prostovoljnostjo privolitve in uporabo storitev, pri katerih prihaja do prenosa osebnih podatkov v tretje države, ki je relevantna tudi za področje uporabe piškotkov:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2157&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=pi%C5%A1kotki

Pri tem se aktivno usklajujemo z drugimi organi za varstvo osebnih podatkov v EU, saj je delovanje ponudnikov oglaševalskih in analitičnih storitev na podlagi piškotkov pogosto čezmejno in je zato potreben skupen EU pristop do problematike.

Menimo, da uporaba piškotkov in drugih tehnologij za namen sledenja posameznikom, profiliranja in monetizacije njihovih podatkov pomeni velik poseg v pravice posameznikov, saj ti pogosto tovrstnega sledenja ne zaznajo in niso ustrezno obveščeni o obdelavi podatkov. Hkrati pa je pri nadzoru ena ključnih težav nedorečenost zakonodaje oz. pogoste spremembe pravil ter neusklajenost v različnih državah članicah EU, ob hkratnih stalnih spremembah poslovnih modelov na trgu. Zato je zelo pomembno, da je čimprej sprejeta h nova Uredba o elektronskih komunikacijah, ki bo, upamo, področje piškotkov jasneje urejala – tudi z vidika vprašanj, ki jih izpostavljate v svojem dopisu. IP je pristojnemu ministrstvu posredoval številna mnenja na različne osnutke uredbe, kjer se zavzemamo za jasnost ureditve in ne podpiramo nižanja ravni pravic posameznika (npr.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/2020/MJU__DIDI_mnenje_uredbe_o_e-zasebnosti_4._11._2020__M__Burnik.pdf,

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/2020/MJU__DIDI_Predlog_uredbe_o_e-zasebnosti_z_dne_13._7._2020__M__Burnik.pdf,

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/2020/MJU__DIDI_Predlog_uredbe_o_e-zasebnosti_z_dne_6._3._2020__M__Burnik.pdf).

Razvoj uredbe pozorno spremljamo vsi organi za varstvo osebnih podatkov v EU, ki smo združeni v Evropski odbor za varstvo podatkov (https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_20201119_eprivacy_regulation_en.pdf), saj je skupen EU pristop do vprašanj piškotkov in usklajena zakonodaja v državah članicah ključna za regulacijo področja uporabe piškotkov in podobnih tehnologij.

Prijazen pozdrav.

Pripravila:

dr. Jelena Burnik,

vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka