Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Beleženje podatkov o telesni temperaturi

+ -
Datum: 15.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1839
Kategorije: Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da je KZS (Košarkarska zveza Slovenije) na svoji spletni strani objavila »Higienska priporočila in protokole« glede tekmovanj in treningov. Opozorili ste na nekatere določbe glede zbiranja osebnih podatkov na treningih oz. tekmah (npr. glede merjenja telesne temperature), prav tako pa se pravilnik sklicuje na določbe Odloka o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja v RS. Navajate, da KZS od posameznih klubov zahteva merjenje temperature vadečih ter hrambo teh podatkov. Menite, da nikjer ni navedena pravna podlaga glede zbiranja podatkov o zdravstvenem stanju vadečih ter opozarjate na druge morebitne pravne nedoslednosti.

***

Zgolj na podlagi predstavljenih informacij ni mogoče dokončno presoditi o utemeljenosti opisanih zahtev in pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov, zato v nadaljevanju na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali in na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) podajamo nekaj splošnih informacij v zvezi z vašimi vprašanji. Predlagamo pa, da se za odgovor na konkretna vprašanja in za konkretna pojasnila o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov obrnete na KZS. IP namreč izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more dokončno presojati.

Glede na dokument »Higienska priporočila in protokoli za organizacijo in izvedbo tekem ter za izvedbo treningov pod prilagojenimi pogoji (z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS- CoV-2) za tekmovalno sezono 2020/2021« (različica dokumenta 4),  ki je objavljen na https://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/Pravilniki/Protokol_KZS_ver4_s_spremembami.pdf

tudi poudarjamo, da IP ni pristojen presojati vsebine zdravstvenih oziroma higienskih priporočil, ki jih je podala KZS, temveč je treba pri izbiri ustreznih ukrepov upoštevati navodila NIJZ. Kot je IP že večkrat izpostavil, se o utemeljenosti posameznih konkretnih ukrepov za zajezitev okužb s Covid-19 in načinu njihove izvedbe odloča stroka, zato vam predlagamo, da se glede nadaljnjih vprašanj v tem delu obrnete na NIJZ.

Za obdelavo osebnih podatkov je odgovoren upravljavec osebnih podatkov. »Upravljavec« je skladno s 7. točko 4. člena Splošne uredbe fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Glede na navedeno IP ugotavlja, da so upravljavci osebnih podatkov najverjetneje primarno klubi, ki pripravijo seznam oseb in organizatorji tekem. Glede na dostopne informacije bi lahko KZS nastopal v vlogi skupnega upravljavca (predvideno je namreč posredovanje zgoraj omenjenih podatkov na e-naslov tekmovanja@kzs.si) in dejansko je KZS pripravila Higienska priporočila (skladno s statutom KZS je pristojnost izvršnega odbora KZS tudi priprava tekmovalnega pravilnika). Upravljavec osebnih podatkov mora spoštovati vse določbe Splošne uredbe – predvsem načela varstva osebnih podatkov, posameznike mora o tem ustrezno obvestiti, zagotoviti pa tudi vse potrebne varovalke, med drugim: minimizacijo in sorazmernost obsega obdelave osebnih podatkov in rokov hrambe, varnost podatkov, ter njihovo točnost in ažurnost.

Merjenje telesne temperature:

Merjenje telesne temperature zaposlenih ali drugih je pogojno dopustno, in sicer pod pogoji, da to odredi za konkretne primere zdravstvena stroka. IP pa v mnenju ne more presojati, ali je merjenje temperature igralcev in/ali drugih udeležencev tekmovanj nujno in primerno.

V zvezi s temi vprašanji je sicer IP podal več mnenj, ki so dostopna na naši spletni strani:

Prav tako je IP o tem podal sporočilo medijem.

Vzpostavitev seznamov:

Iz zgoraj omenjenih higienskih priporočil KZS IP v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ugotavlja, da je določena obveznost priprave seznamov vseh uradnih oseb na tekmi s strani gostujoče ekipe, domače ekipe in s strani organizatorja tekme. Pri vseh navedenih seznamih se zabeleži tudi podatek o telesni temperaturi, vsi zbrani podatki pa se hranijo 30 dni po tekmi, nato jih je potrebno izbrisati. Navedeni seznami se posredujejo organizatorju tekme ter na splošen elektronski naslov tekmovanja@kzs.si. Glede zdravstvenega stanja je v priporočilih navedeno, da mora vodja Covid-19 protokola preveriti zdravstvene simptome pri uradnih osebah, pri čemer ni razvidno, ali se ti podatki posredujejo skupaj z zgornjimi seznami. Navedena higienska priporočila KZS se sklicujejo na pojasnila glede Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/2020), ki je prenehal veljati z dnem 9. 10. 2020.

Trenutno veljavni Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20) pa določa, da je dovoljeno zbiranje do deset ljudi samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Nadalje se dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Priprava seznamov v veljavnem odloku izrecno ni predvidena, kar pa samodejno ne pomeni, da ni zagotovljena katera od pravnih podlag skladno z 9. členom Splošne uredbe.

V zvezi s temi vprašanji je sicer IP podal več mnenj, ki so dostopna na naši spletni strani:

V kolikor na podlagi pojasnjenega še vedno menite, da je konkreten klub oziroma organizator tekme (ali glede na naša pojasnila morda tudi KZS) kršil določila Splošne uredbe, lahko podate prijavo na obrazcu »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)«, ki je dostopen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo