Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Ogled delovnega mesta s strani delodajalca

+ -
Datum: 03.11.2020
Številka: 07121-1/2020/1982
Kategorije: Delovna razmerja, Razno

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem vas zanima, ali je ogled delovnega mesta s strani delodajalca zakonit.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije, vaše vprašanje pa se nanaša predvsem na pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave Republike Slovenije in pa tudi na pravico do nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena Ustave, ki pa ne sodita v pristojnosti IP, temveč v pristojnost sodišč in sta varovani z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva.

IP zato le na splošno pojasnjuje, da je delodajalec dolžan poskrbeti za varnost in zdravje pri delu (to mu nalagata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu). Delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu ali drugi lokaciji izven lokacije delodajalca. Način ugotavljanja ustreznega zagotavljanja varnega in zdravju neškodljivega dela na domu zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu izrecno ne predpisuje. Eden izmed načinov preverjanja ustreznosti delovnih pogojev z vidika varnosti in zdravja pri delu je tudi ogled delovnega mesta. Vendar pa, kakor je bilo že uvodoma pojasnjeno, gre v primeru vašega vprašanja za področje, ki ni v pristojnosti IP, zato vam IP ne more podati več informacij glede pogojev za zakonitosti takšnega ogleda. Vam pa IP svetuje, da se s svojimi vprašanji obrnete na Inšpektorat za delo ali na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP