Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Javno razkritje števila okuženih s koronavirusom po krajih

+ -
Datum: 29.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1942
Kategorije: Definicija OP, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 10. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno, da se na spletu objavi podatke o številu okuženih s koronavirusom v posameznih krajih, ki jih pokriva določen zdravstveni dom. Objavo podatkov so predlagale občine ustanoviteljice zdravstvenega doma. To se vam zdi lahko sporno, saj bi bilo možno posameznike v majhnih zaselkih tudi določiti.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Javna objava zgolj števila okuženih z novim koronavirusom po posameznih krajih v določeni občini je dopustna, razen izjemoma, če je te posameznike mogoče posredno določiti na podlagi spremljajočih informacij (npr. starost, spol) ali okoliščin konkretnega primera (npr. zelo majhno število prebivalcev ali če so v manjšem kraju vsi okuženi).

Objave teh podatkov za manjše naselbinske oblike (npr. za zaselke z manj kot 10 prebivalci) ne priporočamo.

O b r a z l o ž i t e v:

Če gre za javno objavo le statističnih podatkov, pri sami objavi ne gre za obdelavo osebnih podatkov, zaradi česar za tako objavo ni potrebna posebna pravna podlaga. Pri predlagani objavi praviloma ne gre za objavo podatkov, ki bi omogočali neposredno ali posredno določljivost okuženih posameznikov.

Pri tem je treba upoštevati določeno statistično zaupnost, kar se doseže z dogovorjeno varovalko - številčnim pragom (npr. minimalno število prebivalcev ali gospodinjstev v kraju ali/in maksimalno razmerje med številom okuženih in številom prebivalcev), ki že vnaprej preprečuje možnost enoznačne identifikacije posameznikov. Za primerjavo vam predlagamo tudi proučitev podatkovne baze SiStat v upravljanju Statističnega urada RS ter njihove metodologije javnega objavljanja podatkov, ki upošteva statistično zaupnost ne le v korist poročevalskih enot, temveč tudi v korist posameznikov.

Zgoraj navedeno praktično pomeni, da ne priporočamo objave podatkov za zelo majhna naselja ali zaselke oziroma za druge manjše naselbinske oblike, temveč naj se v takih primerih podatki pripišejo večjemu bližnjemu kraju.  

Nesporno je seveda tudi, če se podatki objavijo po širših geografskih (prostorskih) enotah znotraj občine, ki zagotavljajo ustrezno anonimizacijo podatkov, na primer po večjih krajevnih skupnostih, skupinah naselij, katastrskih občinah, volilnih okrajih ali voliščih ali šolskih okoliših.

V zvezi z anonimizacijo je na naslednji povezavi že objavljeno mnenje Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 (zdaj Evropski odbor za varstvo podatkov):

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_sl.pdf.

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka