Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Pošiljanje SMS sporočil v zvezi s COVID-19

+ -
Datum: 30.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1952
Kategorije: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobitve vaše telefonske številke za namen pošiljanja SMS sporočil v zvezi s COVID-19.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da je pošiljanje SMS sporočil v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15,  40/17), ki operaterjem elektronskih komunikacij postavlja omejitve glede dopustne obdelave osebnih podatkov in zagotavljanja storitev, tudi v primeru izjemnih stanj. ZEKom-1 neposredno in izrecno ne opredeljuje možnosti za tako SMS obveščanje, ki bi ga izvedel operater prostovoljno na pobudo NIJZ. IP pa ob tem poudarja, da ni pristojen za interpretacijo in za izvajanje nadzora nad določbami ZEKom-1, saj to sodi v pristojnost Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

IP nadalje pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v prvem odstavku 6. člena določa pravne podlage, na podlagi katerih lahko upravljavec osebnih podatkov le-te zakonito obdeluje. Med drugim lahko podlago za obdelavo določa specialna zakonodaja. V tej luči IP pojasnjuje, da je Državni zbor RS (tudi z namenom ureditve obveščanja oziroma pošiljanja SMS sporočil) dne 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta v drugem odstavku 47. člena določa, da morajo za namen obveščanja izvajalci storitev, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije (mednje spadajo tudi mobilni operaterji), na zahtevo Vlade, če je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja, brezplačno širiti informacije o ukrepih za varovanje zdravja svojim končnim uporabnikom prek sredstev, ki jih po navadi sami uporabljajo za komuniciranje s končnimi uporabniki (takšno sredstvo za komuniciranje predstavlja tudi SMS obveščanje). Vsebino informacij določi Vlada RS s sklepom. IP ob tem dodaja, da 134. člen ZZUOOP določa, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. ZZUOOP je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23. 10. 2020 (Uradni list RS, št. 152/20), torej je začel veljati dne 24. 10. 2020.

Ob tem IP pojasnjuje, da, kolikor mu je znano, do prenosa telefonskih številk na NIJZ ni prišlo in ta tako ni imel dostopa do telefonskih številk posameznikov, ampak je SMS sporočila pošiljal posamezni operater sam.

S spoštovanjem.

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka