Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Namestitev aplikacije Ostani zdrav

+ -
Datum: 21.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1878
Kategorije: Delovna razmerja, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede zahteve delodajalca za namestitev aplikacije OstaniZdrav. Navajate, da delodajalec od vas zahteva, da si na mobilni telefon namestite aplikacijo OstaniZdrav. Pojasnjujete, da s samo namestitvijo aplikacije nimate težav, zanima pa vas ali ima delodajalec od zaposlenega pravico to zahtevati?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in so za javni sektor, kamor sodijo tudi šole kot javni zavodi, naslednje:

  • privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),
  • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
  • zakon (točka (c)),
  • zaščita življenjskih interesov (točka (d)),
  • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1).

Podatki v zvezi z zdravjem in zdravstvenim stanjem posameznika (npr. podatek o morebitni okužbi) štejejo za t.i. posebne vrste osebnih podatkov. Njihova obdelava, kamor sodi tudi razkrivanje drugim, je načeloma prepovedana, razen v točno določenih primerih, ki jih določa člen 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tako npr. tovrstna obdelava ni prepovedana, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za obdelavo dal izrecno privolitev ali če je ob upoštevanju nacionalne zakonodaje potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava.

Tako je v delovnem razmerju obdelava osebnih podatkov dopustna tudi na podlagi področnih predpisov (Zakon o delovnih razmerjih (ZDR; 48. člen v povezavi z navodili delodajalca), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)).

Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena ima do začetka veljave novega zakona, ki ga je Državni zbor RS potrdil v preteklem tednu, pravno podlago v Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, v nadaljevanju: ZIUPDV). IP je v zvezi z uporabo aplikacije predvsem že večkrat poudaril, da je zgolj prostovoljna uporaba aplikacije skladna s pravnim redom EU, kar velja tudi za uporabo aplikacije v okviru delovnih razmerij. Stališče o prostovoljnosti aplikacije so poudarili tudi Evropska komisija, Evropski Parlament, Svet Evrope, Evropski odbor za varstvo podatkov in WHO.

Glede na navedeno IP meni, da zakonska podlaga. ki bi delodajalcu dajala pravico, da od delavca zahteva, da si na svoj mobilni telefon naloži aplikacijo #OstaniZdrav, ne obstaja.

Ob tem IP še pojasnjuje, da je glede obdelave osebnih podatkov zaposlenih delavcev s strani delodajalca v času virusa COVID-19 že pripravil nekaj mnenj in njihovo vsebino objavil tudi na svoji spletni strani. Posredujemo vam povezavo na vsebino neobvezujočega mnenja, v katerem med drugim najdete tudi pojasnila v zvezi s tovrstno obdelavo osebnih podatkov zaposlenih delavcev:

https://ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a57a38b7f

Več o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi www.ip-rs.si/publikacije/priročniki-in-smernice/smernice-po-splošni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/varstvo-osebnih-podatkov-v-delovnih-razmerjih .

Na koncu IP poudarja, da v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni pogoji za obdelavo določenega podatka. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

V zvezi z aplikacijo #OstaniZdrav IP trenutno vodi inšpekcijski postopek, v okviru katerega med drugim preverja tudi pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Postopek je v teku, zato vam konkretnejšega odgovora v tem trenutku ne moremo podati. Predlagamo, da spremljate našo spletno stran www.ip-rs.si, kjer bo IP po zaključku inšpekcijskega nadzora objavil svoje ugotovitve.

Lep pozdrav,

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

Maja Wondra Horvat, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP   


To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.