Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Merjenje telesne temperature v poslovnem objektu

+ -
Datum: 09.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1802
Kategorije: Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali obstaja ustrezna pravna podlaga za merjenje telesne temperature v poslovnem objektu. Dodajate, da naprava za merjene telesne temperature stoji neposredno v preddverju ob recepciji na glavnem vhodu in ob izmerjeni telesni temperaturi ne prikaže samo izmerjene telesne temperature, temveč tudi zvočno pove da je »telesna temperatura ustrezna«, obenem pa se na napravi prižge zelena oziroma rdeča luč, kar pomeni, da vsak, ki je v bližini, lahko to sliši kot tudi vidi.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

Posebne okoliščine, na primer ko je ogroženo tako zdravje posameznika kot javno zdravje, lahko terjajo ukrepe, ki posegajo tudi na področje obdelave podatkov v zvezi z zdravjem posameznika, ki sodijo med posebne vrste osebnih podatkov. Obdelava tovrstnih podatkov je praviloma prepovedana, razen pod izrecno določenimi pogoji iz člena 9(2) Splošne uredbe. Ukrepi, ki posegajo na področje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, so lahko tudi v zaščiti življenjskih interesov posameznikov in v javnem interesu na področju javnega zdravja. Vendar pa gre za vprašanje, na katerega mora primarno podati odgovor zdravstvena stroka. Upravljavec mora tako glede na zakonodajo, priporočila zdravstvene stroke in lastno oceno tveganj presoditi nujnost obdelave osebnih podatkov in imeti v primeru obdelave ustrezno pravno podlago iz členov 6(1) in 9(2) Splošne uredbe. Pri tem pa mora upoštevati tudi načelo sorazmernosti in vedno izbrati tisti ukrep, ki najmanj poseže v pravice posameznika glede na zasledovani zakoniti cilj. Ukrep torej ne bi smel biti odrejen, če je mogoče primerljiv učinek doseči z milejšimi ukrepi. Če se na ravni posameznih organizacij določen ukrep opredeli kot nujen, potreben in učinkovit, pa ga je treba izvajati na način, ki najmanj posega v telo in zasebnost posameznika in brez prekomerne obdelave osebnih podatkov.

Ali ima v konkretnem primeru, ki ga opisujete, lastnik oziroma upravnik poslovnega objekta pravno podlago za obdelavo podatka o telesni temperaturi ter ali je način, na katerega obdeluje ta podatek, ustrezen, IP v okviru mnenja ne more odgovoriti. Če pa glede na zgoraj pojasnjeno menite, da upravljavec krši določbe Splošne uredbe, lahko pri IP vložite prijavo, na podlagi katere lahko uvedemo inšpekcijski postopek.

Svetujemo pa vam, da si preberete tudi druga mnenja, stališča in priporočila IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času bolezni COVID-19, tudi glede ukrepa merjenja telesne temperature, ki so objavljena na naslednji povezavi.

Lep pozdrav,

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov