Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evidenca obolelih otrok v vrtcu

+ -
Datum: 25.09.2020
Številka: 07121-1/2020/1698
Kategorije: Pravne podlage, Vrtec, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko vrtec zbira evidenco obolelih otrok glede na to, da je zdravstveno stanje občutljiv osebni podatek. Pojasnjujete, da vrtec zaradi sledljivosti v primeru okužbe po napotkih NIJZ za vrtce in šole zbira podatke o bolezenskih znakih (vročina, slabo počutje, glavobol, obilen izcedek, driska, bruhanje), in sicer ime in priimek otroka, znaki, kdaj so bili starši obveščeni oziroma so starši obvestili vrtec ter prihod po bolezni ter če so starši prinesli izjavo; dostopa do podatkov nima nihče, razen v primeru potrjene okužbe, rok hrambe pa je en mesec.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Uvodoma pojasnjujemo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da na vaše vprašanje, ali sme vrtec obdelovati zdravstvene podatke otrok v primeru, ki ga opisujete, ne moremo dokončno odgovoriti. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov pomeni skladno s členom 4(2) Splošne uredbe vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

IP pojasnjuje, da mora imeti upravljavec za vsako obdelavo osebnih podatkov zakonito in ustrezno pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, kamor sodijo tudi podatki v zvezi z zdravjem posameznika, pa mora biti izpolnjen še eden izmed dodatnih pogojev iz člena 9(2) Splošne uredbe.

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. Za obdelavo zdravstvenih podatkov otrok s strani vrtca bi v konkretnem primeru najverjetneje prišla v poštev pravna podlaga po členu 6(1)(c) ali (e) v zvezi s členom 9(2)(i) Splošne uredbe, torej nacionalna zakonodaja. IP ni znano, da bi takšna zakonodaja obstajala.  Poudarja pa, da zgolj »napotki NIJZ« še ne predstavljajo ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

Ob tem IP izpostavlja, da je ključen element zakonite obdelave osebnih podatkov obveščenost posameznika o obdelavi njegovih podatkov, s čimer se zagotovi transparentnost obdelave in možnost preverjanja njene zakonitosti. Člen 13 Splošne uredbe določa nabor informacij, ki jih mora upravljavec osebnih podatkov zagotoviti posamezniku takrat, ko pridobi osebne podatke, med drugim tudi pravno podlago za njihovo obdelavo.

Predlagamo vam, da se za pojasnilo glede pravne podlage v konkretnem primeru obrnete neposredno na vrtec. Če boste na podlagi obrazloženega in odgovora vrtca menili, da slednji zdravstvene podatke otrok obdeluje nezakonito, lahko na IP naslovite prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, pri čemer si lahko pomagate z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Takšna prijava ima naravo pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora, IP pa inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti, in sicer v primeru, če iz prijave izhaja utemeljen sum kršitve določb Splošne uredbe oziroma drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Lep pozdrav,

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov